Odelstinget - Møte mandag den 16. juni 2003 kl. 21.10

Dato: 16.06.2003

Referatsaker

Referat

 • 1.(134)

  Lagtingets presidentskap melder at Lagtinget har antatt Odelstingets vedtak til

  1. lov om endringer i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) (Besl. O. nr. 89 (2002-2003))

  2. lov om endringer i lov 29. november 1996 nr. 73 om formidling av landsdekkende postsendinger (postloven) (Besl. O. nr. 90 (2002-2003))

  3. lov om endring i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (parkeringsforbud for registreringspliktig kjøretøy uten kjennemerker) (Besl. O. nr. 91 (2002-2003))

  4. lov om endringer i barneloven mv. (Nye saksbehandlingsregler i barnefordelingssaker for domstolene mv.) (Besl. O. nr. 92 (2002-2003))

  5. lov om endringer i folketrygdloven (svangerskapspenger til selvstendig næringsdrivende) (Besl. O. nr. 93 (2002-2003))

  6. lov om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond mv. (Besl. O. nr. 94 (2002-2003))

  7. lov om tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv. (hvitvaskingsloven) (Besl. O. nr. 95 (2002-2003))

  8. lov om endringer i sentralbankloven og finansieringsvirksomhetsloven og om opphevelse av valutareguleringsloven og penge- og kredittreguleringsloven (Besl. O. nr. 96 (2002-2003))

  9. lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) (Besl. O. nr. 97 (2002-2003))

  10. lov om endringer i utlendingsloven (Besl. O. nr. 98 (2002-2003))

  11. lov om endring i lov 26. juni 1992 nr. 87 om forsøk i offentlig forvaltning (Besl. O. nr. 99 (2002-2003))

  12. lov om endringer i lov 3. juni 1977 nr. 50 om arbeidstiden og hviletiden på skip m.m. (EØS-tilpasning) (Besl. O. nr. 100 (2002-2003))

  13. lov om endringer i lov 28. juni 2002 nr. 57 om valg til fylkesting og kommunestyrer (valgloven) (Besl. O. nr. 101 (2002-2003))

  14. lov om endring i lov 29. november 1991 nr. 78 om Statens Bankinvesteringsfond (Besl. O. nr. 102 (2002-2003))

  15. lov om endringer i lov om enerett til firma og andre forretningskjennetegn mv. (Besl. O. nr. 103 (2002-2003))

  16. lov om alternativ behandling av sykdom mv. (Besl. O. nr. 104 (2002-2003))

  17. lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (tidsbegrenset uførestønad) (Besl. O. nr. 105 (2002-2003))

  18. lov om endringer i folketrygdloven (Besl. O. nr. 106 (2002-2003))

  19. lov om endringer i folketrygdloven (økt grunnpensjon til gifte og samboende pensjonister) (Besl. O. nr. 107 (2002-2003))

  – og at lovvedtakene er sendt Kongen.

  Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2.(135)

  Lov om endringer i lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper, lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper og i enkelte andre lover (likestilling i styrer i statsaksjeselskaper, statsforetak, allmennaksjeselskaper mv.) (Ot.prp. nr. 97 (2002-2003))

 • 3.(136)

  Lov om endring i lov 20. desember 2002 nr. 88 om endringer i lov 30. august 1991 nr. 71 om statsforetak mv. (Ot.prp. nr. 101 (2002-2003))

  Enst.: Nr. 2 og 3 sendes familie-, kultur- og administrasjonskomiteen.

 • 4.(137)

  Lov om endringer i straffeprosessloven (utvidelse av politijuristenes påtalekompetanse mv.) (Ot.prp. nr. 98 (2002-2003))

 • 5.(138)

  Lov om endringar i lov 13. august 1915 nr. 6 om rettergangsmåten for tvistemål (ankesum) (Ot.prp. nr. 99 (2002-2003))

  Enst.: Nr. 4 og 5 sendes justiskomiteen.

 • 6.(139)

  Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) (Ot.prp. nr. 100 (2002-2003))

  Enst.: Sendes næringskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for sosialkomiteen til uttalelse før innstilling avgis.