Odelstinget - Møte torsdag den 17. januar 2008 kl. 18

Dato: 17.01.2008

Referatsaker

Referat

 • 1.(38)

  Statsministerens kontor melder at

  • lov om endringer i lov 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) (Besl. O. nr. 31 (2007-2008))

  • lov om endring i lov 13. juni 1969 nr. 26 om skadeserstatning (gjennomføring av Europarådets sivilrettslige konvensjon om korrupsjon) (Besl. O. nr. 33 (2007-2008))

  • er sanksjonert under 11. januar 2008

  • Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2.(39)

  Lov om endringer i pasientrettighetsloven og psykisk helsevernloven (utvidelse av pasientombudsordningen til å gjelde kommunale helse- og sosialtjenester) (Ot.prp. nr. 23 (2007-2008))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves?

- Møtet er hevet.