Odelstinget - Møte tirsdag den 6. mai 2008 kl.21.32

Dato: 06.05.2008

Referatsaker

Referat

 • 1. (81)

  Lagtingets presidentskap melder at Lagtinget har antatt Odelstingets vedtak til

  • 1.lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) (Besl. O. nr. 51 (2007-2008))

  • 2. lov om endring i utlendingsloven (tvungent verneting i Oslo for utlendingssaker) (Besl. O. nr. 52 (2007-2008))

  • 3. lov om endringer i helsepersonelloven og helseregisterloven (Besl. O. nr. 53 (2007-2008))

  • 4. lov om endringer i helsepersonelloven og alternativ behandlingsloven (Besl. O. nr. 54 (2007-2008))

  • 5. lov om endringer i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter (Besl. O. nr. 55 (2007-2008))

  • 6. lov om endringer i lov 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt (Besl. O. nr. 56 (2007-2008))

  • 7. lov om endringer i lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter (Besl. O. nr. 57 (2007-2008))

  • 8. lov om endringer i lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver (Besl. O. nr. 58 (2007-2008))

  • 9. lov om endringer i lov 10. juni 1966 nr. 5 om toll (tolloven) (Besl. O. nr. 59 (2007-2008))

  • 10. lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift (Besl. O. nr. 60 (2007-2008))

  • 11. lov om endring i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane (Besl. O. nr. 61 (2007-2008))

  • 12. lov om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) (Besl. O. nr. 62 (2007-2008))

  • 13. lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) (Besl. O. nr. 63 (2007-2008))

  • 14. lov om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) (Besl. O. nr. 64 (2007-2008))

  • 15. lov om endringer i lov 12. desember 2003 nr. 108 om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. (Besl. O. nr. 65 (2007-2008))

  • 16. lov om endringer i lov 10. desember 2004 nr. 77 om endringer i skatte- og avgiftslovgivningen mv. (Besl. O. nr. 66 (2007-2008))

  • 17. lov om endringer i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) (Besl. O. nr. 67 (2007-2008))

  • 18. lov om endring i lov 21. desember 2005 nr. 123 om Statens pensjonsfond (Besl. O. nr. 68 (2007-2008))

  • 19. lov om endring i lov 15. desember 2006 nr. 71 om endringer i lov 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt (Besl. O. nr. 69 (2007-2008))

  • 20. lov om endring i lov 15. desember 2006 nr. 73 om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift (Besl. O. nr. 70 (2007-2008))

  • 21. lov om endring i lov 29. juni 2007 nr. 47 om endringar i lov 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt (Besl. O. nr. 71 (2007-2008))

  • 22. lov om endringer i lov 14. desember 2007 nr. 107 om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) (Besl. O. nr. 72 (2007-2008))

  • 23. lov om endringer i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) (Besl. O. nr. 73 (2007-2008))

  - og at lovvedtakene er sendt Kongen.

  Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2. (82)

  Representantlovforslag fra stortingsrepresentantene Carl I. Hagen, Kenneth Svendsen og Robert Eriksson om lov om endring i lov 6. juli 1957 nr. 26 om samordning av pensjons- og trygdeytelser (Dokument nr. 8:105 (2007-2008))

  Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet i henhold til forretningsordenens § 37 a før møtet heves? - Møtet er hevet.