Odelstinget - Møte mandag den 6. oktober 2008 kl. 10

Dato: 06.10.2008

Voteringer

Voteringa i ei sak finst i slutten av referatet for kvar enkelt sak.