Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Odelstinget - Møte onsdag den 10. juni 2009 kl. 11.06

Dato: 10.06.2009

Referatsaker

Sak nr. 15 [18:58:19]

Referat

  • 1.(138)

    Representantlovforslag fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson og Carl Ivar Hagen om lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) (Dokument nr. 8:111 (2008–2009)

    Samr.: Blir sendt arbeids- og sosialkomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandla.

Ber nokon om ordet i samsvar med forretningsordenens § 37 a før møtet blir heva? – Møtet er heva.