Stortinget - Møte mandag den 22. mars 1999 kl. 12

Dato: 22.03.1999

Referatsaker

Sak nr. 3

Referat

 • 1.(143)

  Energipolitikken (St.meld. nr. 29 (1998-99))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 2.(144)

  Erstatningsutbetalinger under Garanti-Instituttet for Eksportkreditts (GIEKs) særskilte garantiordning for investeringer i og eksport til SUS og Baltikum (SUS/Baltikumordningen) (St.prp. nr. 47 (1998-99))

 • 3.(145)

  Forslag fra stortingsrepresentanene Per-Kristian Foss og Børge Brende om innføring av bindende forhåndstilsagn i skattesaker (Dokument nr. 8:39 (1998-99))

  Enst.: Nr. 2 og 3 sendes finanskomiteen.

 • 4.(146)

  Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning om virksomheten i tiden 1. januar-31. desember 1998 (Dokument nr. 5 (1998-99))

  Enst.: Sendes forsvarskomiteen.

 • 5.(147)

  Forslag fra stortingsrepresentanene Jan Simonsen og Kristin Krohn Devold om tilleggsbevilgning til politibudsjettet for 1999 for å opprettholde uendret driftsbudsjett i politidistriktene (Dokument nr. 8:38 (1998-99))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 6.(148)

  Mot rikare mål. Om einskapsskolen, det likeverdige opplæringstilbodet og ein nasjonal strategi for vurdering og kvalitetsutvikling i grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (St.meld. nr. 28 (1998-99))

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 7.(149)

  Regulering av grensen mellom Østre Toten og Vestre Toten kommuner i Oppland fylke (St.prp. nr. 43 (1998-99))

 • 8.(150)

  Regulering av grensa mellom Sande og Vanylven kommunar i Møre og Romsdal fylke (St.prp. nr. 44 (1998-99))

  Enst.: Nr. 7 og 8 sendes kommunalkomiteen.

 • 9.(151)

  Endring av løyvingar m.v. for 1999 på Samferdselsdepartementets område (St.prp. nr. 45 (1998-99))

 • 10.(152)

  Ferdigstillelse av Romeriksporten og driftsforholdene på Gardermoen (St.meld. nr. 31 (1998-99))

  Enst.: Nr. 9 og 10 sendes samferdselskomiteen.

 • 11.(153)

  Salg av aksjer i Norsk Medisinaldepot AS (St.prp. nr. 46 (1998-99))

  Enst.: Sendes sosialkomiteen.