Stortinget - Møte onsdag den 6. oktober 1999 kl. 10

Dato: 06.10.1999

Voteringer

Etter at det var ringt til votering i 5 minutter, uttalte

presidenten: Den reglementsmessige tiden for formiddagens møte er snart omme. Presidenten foreslår at møtet forlenges til dagens kart er ferdigbehandlet. – Det anses vedtatt.

Vi går da til votering i sak nr. 1.

Voteringa i ei sak finst i slutten av referatet for kvar enkelt sak.