Stortinget - Møte onsdag den 18. oktober 2000 kl. 10

Dato: 18.10.2000

Ordinær spørretime

Presidenten: På grunn av det høye antall spørsmål som skal besvares, finner presidenten å måtte meddele at han, med hjemmel i forretningsordenens § 53 nr. 3 siste ledd, har bestemt at det vil bli gitt adgang til kun ett tilleggsspørsmål etter at hovedspørsmålet er besvart. Dette anses nødvendig for at dagens kart kan ferdigbehandles innenfor den reglementsmessige tid for formiddagens møte.

Det blir en rekke endringer i den oppsatte spørsmålslisten, og presidenten viser i den sammenheng til den oversikt som er omdelt på representantenes plasser i salen.

De foreslåtte endringene i dagens spørretime foreslås godkjent. – Det anses vedtatt.

Endringene var som følger:

Spørsmål 1, fra representanten Odd Einar Dørum til statsministeren, vil bli besvart av miljøvernministeren. Etter anmodning fra miljøvernministeren blir dette spørsmålet flyttet og besvart før spørsmål 31, som skal besvares av samme statsråd.

Spørsmål 3, fra representanten Kristin Halvorsen til finansministeren, vil bli besvart av sosialministeren som rette vedkommende. Spørsmålet vil bli tatt opp av representanten Øystein Djupedal.

Spørsmål 14, fra representanten Sonja Irene Sjøli til helseministeren, bortfaller, da spørreren ikke er til stede.

Spørsmålene 16 og 17, fra henholdsvis representantene Hanne Dyveke Søttar Hagen og Ågot Valle til kulturministeren, blir etter anmodning fra statsråden flyttet og besvart etter spørsmål 41, dvs. til slutt i spørretimen.

Spørsmål 28, fra representanten Rolf Reikvam til samferdselsministeren, vil bli tatt opp av representanten Inge Myrvoll.

Spørsmålene 29 og 30, fra representanten Steinar Bastesen til fiskeriministeren, vil bli besvart av miljøvernministeren på vegne av fiskeriministeren, som er bortreist.

Spørsmål 32, fra representanten Per Roar Bredvold til landbruksministeren, vil bli besvart av miljøvernministeren på vegne av landbruksministeren, som er bortreist.

Spørsmål 37, fra representanten Ågot Valle til barne- og familieministeren, vil bli besvart av kommunal- og regionalministeren som rette vedkommende. Etter anmodning fra kommunal- og regionalministeren blir dette spørsmålet flyttet og besvart etter spørsmål 9, som skal besvares av samme statsråd.

Spørsmål 38, fra representanten Hallgeir H. Langeland til olje- og energiministeren, utsettes til neste spørretime, da statsråden er bortreist.

Spørsmål 40, fra representanten Rolf Reikvam til kirke-, utdannings- og forskningsministeren, bortfaller, da spørreren ikke er til stede.

Spørsmål 41, fra representanten Kristin Halvorsen til kirke-, utdannings- og forskningsministeren, vil bli tatt opp av representanten Helge Bjørnsen.

Presidenten: Spørsmål 1 vil, som vedtatt, bli besvart før spørsmål 31.

Det første spørsmål som etter disse endringene vil bli tatt opp til besvarelse, er spørsmål 2, fra representanten Hallgeir H. Langeland til finansministeren

Spørsmål 13

Spørsmål 2

Spørsmål 3

Spørsmål 14

Spørsmål 15

Spørsmål 4

Spørsmål 5

Spørsmål 19

Spørsmål 18

Spørsmål 6

Spørsmål 7

Spørsmål 20

Spørsmål 21

Spørsmål 8

Spørsmål 9

Spørsmål 22

Spørsmål 23

Spørsmål 37

Spørsmål 10

Spørsmål 24

Spørsmål 25

Spørsmål 11

Spørsmål 12

Spørsmål 26

Spørsmål 27

Spørsmål 28

Spørsmål 29

Spørsmål 30

Spørsmål 1

Spørsmål 31

Spørsmål 32

Spørsmål 33

Spørsmål 34

Spørsmål 35

Spørsmål 36

Spørsmål 38

Spørsmål 39

Spørsmål 40

Spørsmål 41

Spørsmål 16

Spørsmål 17