Stortinget - Møte onsdag den 15. november 2000 kl. 10

Dato: 15.11.2000

Tilbake til spørjetimen

Spørsmål 13

Valgerd Svarstad Haugland (KrF): Eg vil stilla helseministeren følgjande spørsmål:

«Korleis vil statsråden følgja opp fleirtalsvedtaket frå Helseregion Aust om bygging av nytt sjukehus i Follo?»

Statsråd Tore Tønne: Jeg har også registrert at det regionale helseutvalg i Helseregion Øst har sluttet seg til Akershus fylkeskommunes ønske om å bygge et nytt lokalsykehus i Follo. Vedtaket ble fattet med ni mot seks stemmer. Mindretallet hevdet at det ikke er grunnlag for å gjennomføre utbyggingen av Follo sykehus i henhold til det foreliggende hovedfunksjonsprogrammet for nytt Follo sykehus.

Etablering av et nytt sykehus vil kreve godkjenning av departementet. I forbindelse med de store og kostbare utbyggingsplanene i Akershus og Østfold, med bl.a. planlagt bygging av nytt sentralsykehus i Akershus, nytt Follo sykehus og nytt Østfold-sykehus, har departementet presisert at utbyggingsplanene i de to fylkeskommunene må vurderes ut fra regionens samlede kapasitet og behov, og at regionens prioritering av byggeprosjekter vil vektlegges. Dette vil være i tråd med Stortingets vedtak om en styrket regional samordning og nasjonal styring av spesialisthelsetjenesten.

Stortingets behandling av St.meld. nr. 37 for 1997-98 om regioninndelingen på Sør-Østlandet, der det ble vedtatt at Oslo og Akershus skulle tilhøre samme helseregion, hadde som formål å legge til rette for samordning av spesialisthelsetjenesten og utnyttelse av kapasiteten på tvers av fylkesgrensene i hovedstadsområdet. Dette perspektivet vil departementet naturligvis også kunne vektlegge ved en vurdering av søknad om godkjenning av nytt Follo sykehus. I forbindelse med departementets forestående vedtak av regionale helseplaner i februar 2001, har departementet bedt om at helseregionene også foretar en prioritering av utbyggingsprosjektene i regionen.

Jeg vil ta stilling til godkjenning av nytt Follo sykehus først når det måtte foreligge en søknad fra Akershus fylkeskommune. En slik søknad må vurderes i sammenheng med de samlede planer for sykehusutbygging i Helseregion Øst, dvs. etter den nevnte behandling av helseplanen for regionen. Jeg går ut fra at representanten Svarstad Haugland har forståelse for at jeg på det nåværende tidspunkt ikke kan gå nærmere inn på den konkrete oppfølging av saken.

Valgerd Svarstad Haugland (KrF): Eg takkar statsråden for svaret.

Eg hadde nok vona å få eit litt meir positivt svar, men eg er glad for at statsråden vil venta på ein søknad, og at han då vil vurdera dette på nytt.

Vi har jo venta på ei avklaring i Helseregion Aust. Det som er urovekkjande for dei som bur i Follo-distriktet – det er faktisk snakk om 120 000 innbyggarar – er at det har kome signal om at ein i staden for å bygga nytt sjukehus i Follo planlegg å bygga opp eit nytt i Oslo. Eg ber om at helseministeren iallfall tar avstand frå ein slik tanke.

Eg har òg lyst til å minna om at då ein vart einige om kvar eit nytt rikshospital skulle ligga, var ein av premissane at ein skulle bygga eit nytt sjukehus i Follo, fordi Follo òg var inne i bildet i forhold til lokalisering av nytt rikshospital. No valde ein å legga det til Gaustad i Oslo, og dermed ventar Follo-befolkninga på sitt sjukehus i neste omgang. Akershus fylkeskommune har brukt mykje pengar på forarbeidet. Kan helseministeren iallfall avvisa at det skal byggast eit nytt sjukehus i Oslo i staden for i Follo?

Statsråd Tore Tønne: Som jeg sa i mitt første svar, skal alle spørsmål om etablering av nytt sykehus godkjennes av departementet. Igjen tror jeg det er riktig av meg å avvente de søknader som måtte komme fra de fylkeskommuner som vedtar at de ønsker å bygge sykehus. De tanker som det ellers ble vist til her, er noe som det er veldig vanskelig for meg å forholde meg til herfra, og jeg har sånn sett ikke noe behov for verken å si det ene eller det andre om dem, heller ikke avvise dem på det grunnlag som her foreligger. Vi må behandle slike søknader når de måtte komme.

Presidenten: Vi går tilbake til spørsmål nr. 11.