Stortinget - Møte onsdag den 15. november 2000 kl. 10

Dato: 15.11.2000

Tilbake til spørjetimen

Spørsmål 14

Olav Gunnar Ballo (SV): «Regionsykehuset i Trondheim vil finansiere driften med reklameinntekter gjennom reklame på vegger og på fjernsynsskjermer rundt omkring på sykehuset.

Ser statsråden noen etiske betenkeligheter ved reklamefinansierte sykehus, og hvilke initiativ vil statsråden i så fall ta for å få dette stanset?»

Statsråd Tore Tønne: Jeg vil for ordens skyld understreke at det selvsagt ikke blir snakk om noen reklamefinansiert sykehusdrift i Norge. Sykehusdrift er og skal være et offentlig ansvar.

Regionsykehuset i Trondheim planlegger imidlertid å bruke reklame i den hensikt å skaffe ekstrainntekter til sykehuset. Det dreier seg om en svært liten del av sykehusets samlede budsjett. Fylkesutvalget i Sør-Trøndelag har enstemmig anbefalt planene. Jeg har full tillit til at sykehusets ledelse selv sørger for at opplegget er etisk forsvarlig og ikke støtende overfor noen pasienter. Jeg vil likevel følge med i utviklingen av reklamefinansiert opplysningsvirksomhet både ved dette og andre sykehus. Men jeg finner ingen grunn til å ta noe initiativ for å få stanset slike planer.

Olav Gunnar Ballo (SV): Jeg takker for svaret. Jeg merker meg at statsråden sier at sykehusdrift er et offentlig ansvar. Jeg merker meg også den pragmatiske tilnærmingen statsråden har i forhold til reklamefinansiert sykehusdrift. Jeg må si at på mange områder kan det være rimelig å ha en pragmatisk holdning til ulike deler av helsevesenet, så lenge man har en offentlig styring med tjenestene og man holder fast ved målsettingen om at man skal ha et likeverdig helsetjenestetilbud til hele befolkningen. Men den pragmatismen som statsråden her legger til grunn, er jeg grunnleggende uenig i. Når statsråden gir uttrykk for at det fortsatt er offentlig finansiering som skal gjelde, og at man ikke finansierer det via reklame, så er jo det bare delvis riktig. Det er klart at starter man på en linje der man skal finansiere det, kan man si at andelen er veldig liten, så er den kanskje nokså liten, ikke så veldig stor, ganske stor og til slutt veldig stor.

Det er fristende å spørre statsråden: På hva slags nivå når det gjelder reklamefinansiering av offentlige helseinstitusjoner, vil statsråden begynne å se betenkeligheter, hvis han ikke ser det rent prinsipielt allerede ved innføringen av det?

Statsråd Tore Tønne: Det er nok mulig jeg ser noe mer pragmatisk på dette spørsmålet enn representanten Ballo gir uttrykk for, men det må ikke forstås dit hen at jeg ikke har synspunkter på både reklame innenfor sykehus, hvordan den utformes og hvilket omfang den får. Men jeg har ikke noen prinsipiell motforestilling mot den type tiltak som det her er referert til. Det er det ene. Så pragmatisk ønsker jeg å være.

Når det gjelder nivået på når dette måtte få et omfang som gjør det betenkelig, vil jeg si at slik jeg ser det, er det så langt fram til at dette kan få et nivå hvor man kan mene at det er betenkelig i forhold til den samlede finansiering av sykehusene, at jeg i hvert fall ikke foreløpig føler noe behov for å gå nærmere inn på det.

Presidenten: Vi går til spørsmål 19.