Stortinget - Møte onsdag den 15. november 2000 kl. 10

Dato: 15.11.2000

Tilbake til spørjetimen

Spørsmål 16

Per Roar Bredvold (Frp): «NRK vil nå satse på boligspekulasjon. Sammen med byggiganten PEAB står lisenskringkasteren bak luksusboligprosjektet Marienlyst Park, som skal stå ferdig i 2004. NRK regner med å tjene 80-90 mill. kroner på dette prosjektet.

Siden det jo kan vise seg at eiendomsmarkedet vil falle, er statsråden overbevist om at dette er riktig, og, ikke minst, er det en sikker investering på vegne av lisensbetalerne?»

Statsråd Ellen Horn: Jeg vil gjerne få orientere om bakgrunnen for NRKs befatning med det boligprosjektet representanten Bredvold tar opp i sitt spørsmål. I 1993 og 1995 kjøpte NRK et areal sør for Suhms gate på Marienlyst i Oslo for til sammen 12,4 mill. kr. NRK foretok senere en totalgjennomgang av sitt arealbehov på Marienlyst. Selskapet kom frem til at man ville kunne få plass til den fremtidige virksomheten i det området selskapet eier nord for Suhms gate.

NRK inngikk derfor i 1997 en avtale med entreprenørfirmaet PEAB Norge om salg av området sør for Suhms gate. Forutsetningen for at PEAB ville kjøpe arealet var at det ble omregulert til boligformål. Oslo kommune har i år vedtatt omreguleringen av området, og PEAB har betalt 62,5 mill. kr til NRK som første del av kjøpesummen. Den resterende delen av kjøpesummen vil bli utbetalt til NRK når siste bolig er solgt, som en viss andel av fortjenesten ved salg av boligene.

Dette tomtesalget ble vedtatt av selskapets generalforsamling, som vurderte det som en sikker investering. Jeg kan ikke se at selskapet bedriver boligspekulasjon, slik representanten Bredvold synes å mene. Tallenes tale er klar, uansett utviklingen i boligmarkedet har NRK tjent 50 mill. kr.

NRKs tomtesalg virker for meg å være et naturlig ledd i den løpende forvaltningen av selskapets eiendomsmasse, slik at denne er bedriftsøkonomisk tilpasset selskapets virksomhet.

Per Roar Bredvold (Frp): Jeg takker statsråden for svaret. Kringkastingssjef Einar Førde sier at dette er riktig og fornuftig bruk av lisensbetalernes penger. Jeg er overbevist om at så lenge vi har en tvungen lisensbetaling til NRK, så skal disse midlene brukes til det vi har NRK for, nemlig å være en allmennkringkaster.

Det er også betenkelig at et eventuelt overskudd allerede er disponert. Hva hvis markedet snur, slik som bl.a. Morten Gangnes, PEAB-representant, sier i Dagens Næringsliv den 1. november 2000, at «eiendomsmarkedet kan jo vise seg å falle»? Hvordan skal statsråden forsvare noe slikt hvis så skulle skje?

Ellers legger jeg merke til at NRK-ansatte skal ha forkjøpsrett til leilighetene. Hva mener statsråden om dette? Og: Kan statsråden tenke seg videre eiendomsspekulasjon med lisenspenger?

Statsråd Ellen Horn: La meg gjenta det jeg opplyste i mitt første svar: Salget av tomten ble vedtatt av generalforsamlingen i år. Dette må jo da med rimelig grunn kunne tolkes slik at jeg vurderer styrets forslag om dette tomtesalget som en sikker investering. De kjøpte tomten for 12,4 mill. kr, og har altså senere avtalt å selge den for minimum 62,5 mill. kr. Dette høres for meg ut som å være en sikker investering.

Når det gjelder dette med forkjøpsrett for NRKs ansatte, kjenner jeg ikke spesielt til det. Jeg skal undersøke dette nærmere når jeg kommer tilbake til departementet, og så kan vi komme tilbake til det senere.