Stortinget - Møte onsdag den 15. november 2000 kl. 10

Dato: 15.11.2000

Tilbake til spørjetimen

Spørsmål 18

Børge Brende (H): Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til kulturministeren:

«Trondheim og Stavanger symfoniorkestre er musikale kraftsentre i sine respektive folkerike regioner. Dessverre står bevilgningene til disse to regionale orkestrene ikke i forhold til bevilgningene til de nasjonale orkestrene, slik det også fremkommer i uttalelser fra kulturkomiteen. På grunn av manglende bevilgninger over år tvinges orkestrene i Trondheim og Stavanger til å redusere bemanning og aktivitet.

Hvordan vil statsråden forhindre en slik videre svekkelse av to viktige symfoniorkestre?»

Statsråd Ellen Horn: I Kulturdepartementets budsjettforslag for 2001 er det foreslått å videreføre tilskuddene til symfoniorkestrene i Trondheim og Stavanger på samme nivå som i 2000. Det er således ikke funnet rom for å gi en realøkning av tilskuddet til de to største regionorkestrene.

For 2001 er det imidlertid foreslått en vesentlig økning i tilskuddet til de to minste orkestrene, Tromsø Symfoniorkester og Kristiansand Symfoniorkester.

Spørsmålet om hvordan utviklingen av symfoniorkestrene skal skje, er meget sammensatt. En rekke spørsmål melder seg, bl.a. orkestrenes størrelse, organisering og samarbeid, turnering og selvfølgelig økonomi. Kulturdepartementet vurderer nå hvordan en skal følge opp disse spørsmålene på den mest hensiktsmessige måten.

Jeg har stor forståelse for at situasjonen oppleves som vanskelig for symfoniorkestrene i Stavanger og Trondheim. Jeg kan selvfølgelig ikke gi noen løfter om bevilgninger i fremtidige budsjetterminer på dette tidspunktet, men det er min oppfatning at de to aktuelle orkestrene, som på tross av stramme økonomiske rammer har hatt en meget positiv utvikling og bygd seg opp til et høyt faglig nivå, vil måtte gis høy prioritet ved fordelingen av Kulturdepartementets rammer for senere budsjetterminer.

Børge Brende (H): Jeg takker for svaret.

Helt på tampen av spørretimen var det i alle fall en positiv melding fra kulturministeren – at statsråden innser at det som det er lagt opp til av bevilgninger til Trondheim Symfoniorkester og Stavanger Symfoniorkester til neste år, ikke er tilstrekkelig, og at man mener at det er disse to orkestrenes tur i 2002.

Problemet er at disse orkestrene det her er snakk om, med det budsjettet som er foreslått, ikke vil kunne spille konserter i 13 av årets uker i tillegg til ferier. Det er også nå slik at det er fire år siden de har vært å turné. Det er heller ikke arrangert kammerkonserter på tre år. Dette skyldes selvsagt bevilgningene.

Jeg synes at den prinsipielle gjennomgangen som statsråden varsler, er viktig, for skal man først ha disse orkestrene, må det være en viss standard, f.eks. hvor mange musikere det skal være, og det må også være mulig å gjennomføre fremvisninger rundt omkring i de aktuelle regionene.

Statsråd Ellen Horn: Regjeringen har sagt at den ønsker en opptrapping av kulturen i årene fremover. Og jeg er helt enig med representanten Brende i at Orkester-Norge er en helt sentral del av vårt kulturliv. Jeg vil komme tilbake til en endelig plan for hvordan Orkester-Norge kan utvikles videre til beste for hele landet, og de to nevnte orkestrene er høyt oppe på prioriteringslisten.

Presidenten: Sak nr. 1 er dermed ferdigbehandlet.