Stortinget - Møte onsdag den 15. november 2000 kl. 10

Dato: 15.11.2000

Tilbake til spørjetimen

Spørsmål 19

Einar Olav Skogholt (A): Jeg skal få stille følgende spørsmål til sosialministeren:

«Rusmiddeldirektoratet rettet i 1999 en forespørsel til AKAN om komiteen kunne påta seg ansvaret som norsk ressurssenter med kompetanseområdet arbeidsliv og rus. AKAN-komiteen stiller seg meget positiv til dette.

Når vil AKAN få klarsignal til å etablere ovennevnte ressurssenter?»

Statsråd Guri Ingebrigtsen: Arbeidslivet er sannsynligvis den mest sentrale arenaen for forebygging av rusmiddelproblemer i voksenbefolkningen. Det dreier seg både om å befeste arbeidsplassen som rusfri sone og om å hjelpe arbeidstakere med rusmiddelproblemer for å hindre at de faller ut og får situasjonen sin forverret. I forbindelse med den omorganiseringen som vi nå har foretatt av det statlige arbeidet med forebygging av rusmiddelproblemer, vil det også bli vurdert om et av kompetansesentrene skal påta seg rusmiddelmisbruk i arbeidslivet som et spisskompetanseområde. Dette vil likevel bare kunne være et supplement til AKAN, som er et trepartssamarbeid mellom LO, NHO og staten ved Sosial- og helsedepartementet, og ett av de helt nødvendige instrumentene vi har for å gjøre en innsats på området. Sånn sett anser jeg at AKAN allerede spiller en viktig rolle som ressurssenter.

Som følge av Rusmiddeldirektoratets forespørsel i april 1999 engasjerte AKAN et konsulentfirma til å utrede saken. Utredningen beskriver to anbefalte organisatoriske alternativer, med årlige kostnader på ca. 3 mill. kr. I AKAN-komiteens møte i desember 1999 gav LOs og NHOs representanter uttrykk for at de så meget positivt på forslagene, under forutsetning av at en eventuell gjennomføring ikke går ut over det arbeidet som AKAN utfører i norsk arbeidsliv i dag. De forutsatte samtidig at disse partenes tilskuddsrammer ikke ble utvidet.

Rusmiddeldirektoratet oversendte saken til Sosial- og helsedepartementet den 11. februar i år med en positiv uttalelse og, samtidig, beskjed om at direktoratet ikke så mulighet for finansiering innenfor årets økonomiske rammer. Det var på det tidspunkt ingen ubundne tilskuddsmidler som kunne nyttes til formålet. AKAN ble orientert om dette og om at saken vil bli realitetsbehandlet i forbindelse med budsjettet for 2001. AKAN får tilskudd over kap. 0610 Rusmiddeldirektoratet post 70 Frivillig rusmiddelforebyggende arbeid. For 2001 er posten foreslått bevilget med 54,2 mill. kr. Jeg vil forutsette at Rusmiddeldirektoratet behandler saken så snart budsjettet er vedtatt, og at svar skal foreligge snarest mulig i 2001.

Einar Olav Skogholt (A): Jeg vil få takke statsråden for svaret.

Da Stortinget den 1. desember 1998 behandlet Handlingsplan for redusert bruk av rusmidler, vedtok Stortinget en rekke punkt når det gjaldt avholdstiltak, for eksempel på arbeidsplassen, på idrettsarenaen, i trafikken og ved graviditet.

Området arbeidsliv og rusmiddelbruk er et viktig innsatsområde. Jeg ble overrasket over en undersøkelse for en tid tilbake som viste at snaut 40 pst. av alt alkoholforbruk var relatert til arbeidsplassen og/eller arrangement knyttet til arbeidsplassen.

Jeg tolker statsrådens svar som meget positivt. Rusmiddeldirektoratet har også en meget positiv holdning til et ressurssenter med kompetanseområde arbeidsliv og rusmidler. Jeg ser derfor fram til en snarlig positiv beslutning så snart budsjettet for 2001 er vedtatt i Stortinget.