Stortinget - Møte onsdag den 15. november 2000 kl. 10

Dato: 15.11.2000

Tilbake til spørjetimen

Spørsmål 2

Presidenten: Dette spørsmålet, frå representanten Olav Gunnar Ballo til statsministeren, vil bli svara på av justisministeren.

Olav Gunnar Ballo (SV): «I januar 2001 vil det være fire år siden Samerettsutvalgets utredning ble avgitt. Manglende avklaring om rettighetene til land og vann i Finnmark fører til bestående konfliktlinjer i befolkningen om hvem som skal besitte rettighetene, og skaper også vansker for naturbaserte næringer, fordi det vil rå usikkerhet om premissene som vil gjelde for den framtidige næringsutviklingen.

Vil statsministeren bidra til at Samerettsutvalgets utredning snarest mulig sluttbehandles av Stortinget?»

Statsråd Hanne Harlem: Samerettsutvalget avgav sin annen delinnstilling til Justisdepartementet i januar 1997. NOU 1997:4 «Naturgrunnlaget for samisk kultur» gjelder rettigheter og forvaltning i Finnmark samt vern av tradisjonelle samiske bruksområder i hele landet. Utredningen er svært omfattende og ble sendt ut på bred høring og med en utvidet høringsfrist. Den alminnelige fristen for uttalelse løp ut 1. mars 1999, mens Sametinget, Finnmark fylkesting og departementene hadde frist til 1. oktober 1999.

Høringsmaterialet er omfattende og har krevd en grundig gjennomgang som utgangspunkt for det videre arbeid med saken. Justisdepartementet arbeider med å forberede en lovproposisjon for oppfølging av utredningen. Arbeidet involverer flere andre departementer, og det vil også være kontakt med Finnmark fylkesting og Sametinget med sikte på å gi et best mulig grunnlag for Regjeringens beslutninger og deretter forslag for Stortinget i saken. Både Sametinget og Finnmark fylkesting har vært orientert uformelt om fremdriftsplanene.

Det er uten tvil ønskelig å få sluttført behandlingen av rettsforhold og forvaltning i Finnmark så raskt som det kan skje på en forsvarlig måte. Saken er omfattende og vanskelig, og nettopp fordi den er så viktig både for de samiske interessene og for hele Finnmarks befolkning, må Regjeringens behandling være grundig. Det er derfor for tidlig i dag å angi tidspunkt for når lovproposisjon om saken kan fremmes for Stortinget.

Olav Gunnar Ballo (SV): Jeg takker av ren høflighet for svaret, som jeg finner helt utilfredsstillende.

Regjeringen håndterer denne saken som en folkerettslig labyrint, som det også er, og gjør akkurat som laboranten: Man labber rundt den. Det er klart at man her går som katten rundt den varme grøten, når hele Finnmarks befolkning, inkludert Sametinget og fylkestinget, venter på å få et svar i saken. Som jeg har redegjort for i spørsmålet, hemmer dette også næringsutvikling i et fylke som nå opplever stor fraflytting, som opplever store problemer med etablering av nye arbeidsplasser. Både nåværende sametingspresident Sven-Roald Nystø og Ole Henrik Magga har tatt klart til orde for at man må få fortgang i saken og få til en avklaring. Uansett hva utfallet måtte bli av denne saken, er det det Finnmarks befolkning samlet venter på.

Jeg hadde håpet at statsministeren kunne ha svart på saken, for jeg anser den som viktig. Man må da kunne angi noen tidsperspektiver her. Det jeg har fått greie på underhånden, er at det kan ta tre til fire år. Kan justisministeren bekrefte det?

Statsråd Hanne Harlem: Dette er et omfattende, stort og vanskelig arbeid, det viser også den tidsperioden som Samerettsutvalget selv brukte på å utrede dette, og for så vidt den tiden man regner med at det nye Samerettsutvalget, som skal se på resten av Norge, kommer til å måtte bruke. Dette sier noe om hvor vanskelige disse spørsmålene er. Det er ikke mangel på ønske om å holde fremdrift, det er rett og slett snakk om at dette er vanskelige spørsmål. Det er ikke alltid slik at det å hoppe til en konklusjon er den beste måten å få til de beste løsningene på.

Vi jobber kontinuerlig, det er folk i Justisdepartementet som hele tiden jobber med denne saken. Det er ikke et spørsmål om nedprioritering, det er et spørsmål om å klare å få dette fram på en forsvarlig måte. Og jeg kan verken bekrefte eller avkrefte de tidshorisontene som representanten Ballo har fått høre. Men jeg kan for så vidt bekrefte at gjennomgangen av høringsuttalelsene antakelig vil være klar rundt nyttår, og at vi deretter tar en kontakt med Finnmark fylkesting og Sametinget på basis av det for videre fremdrift.

Presidenten: Vi går då til spørsmål 35.