Stortinget - Møte onsdag den 15. november 2000 kl. 10

Dato: 15.11.2000

Tilbake til spørjetimen

Spørsmål 20

Valgerd Svarstad Haugland (KrF): Eg vil stilla følgjande spørsmål til samferdselsministeren:

«I eit brev frå Miljøverndepartementet til Samferdselsdepartementet kjem det fram planar for ein tredje rullebane på Gardermoen.

Er det rett at det eksisterer slike planar, og eventuelt når vert desse planane offentleggjorde?»

I spørsmålet står det når dei vert offentleggjorde, men eigentleg vil eg ha svar på når dei vart offentleggjorde. Det er ein trykkfeil i spørsmålet.

Statsråd Terje Moe Gustavsen: Luftfartsverket har levert en innsigelse mot kommunedelplanen for et område vest for Oslo lufthavn i Nannestad kommune. Saken er nå til behandling i Miljøverndepartementet for endelig avgjørelse. I denne forbindelse bad Miljøverndepartementet om en uttalelse fra Samferdselsdepartementet.

Som grunnlag for Samferdselsdepartementets uttalelse bad departementet Luftfartsverket om en redegjørelse for saken. I sitt svar til departementet redegjorde Luftfartsverket for den foreliggende innsigelsessaken og la i tillegg ved et notat fra september i år hvor det generelt ble redegjort for prognoser for trafikkvekst, utbyggingsbehov og utbyggingstakt på Gardermoen.

Det framgår av dette notatet at Luftfartsverket på basis av nåværende prognoser vurderer at det vil bli behov for en tredje rullebane i 2020 på Gardermoen. I Samferdselsdepartementets uttalelse til Miljøverndepartementet ble dette notatet referert og vedlagt.

Miljøverndepartementet har ennå ikke fattet avgjørelse i innsigelsessaken for området vest for flyplassen.

Valgerd Svarstad Haugland (KrF): Eg takkar statsråden for svaret.

Bekymringa mi for heile saka er jo eigentleg kor dårleg det då må ha vore planlagt for bygginga av flyplassen på Gardermoen, når ein ikkje har gitt klare signal til dei kommunane det gjeld, om at det kan bli planar om å bygga ein tredje rullebane.

No ser vi i diverse medieoppslag at begge ord- førarane, både i Nannestad og Ullensaker, ikkje har høyrt om at det er snakk om å bygga ein tredje rullebane før no i det siste. Dei har ikkje vore med i planprosessen i det heile, seier enkelte av dei som har vore med i planprosessen frå byrjinga. Og for kommunepolitikarar som ynskjer å ha litt føreseielege rammer òg inn i framtida for bruk av sine eigne areal, er det ganske vanskeleg å planlegga bruk av areala når dei blir bandlagde på denne måten.

No ligg det føre planar for bruk av desse areala. Mitt spørsmål til samferdselsministeren er om han kan vera med og påverka Miljøverndepartementet slik at kommunen kan få klare svar, og slik at dei òg kan få lov å bruka dette området som dei har tenkt å bruka til næringsføremål. Elles vil dei få økonomiske rammevilkår som blir negative for kommunane – og det kan vi ikkje tolerera.

Statsråd Terje Moe Gustavsen: Generelt sett er det mitt inntrykk at de berørte kommuner oppfatter det som svært positivt at Gardermoen er lokalisert nettopp der, og også at man får en positiv utvikling i tilknytning til hovedflyplassen.

Den saken vi nå diskuterer, kom opp i forbindelse med behandling av ny kommunedelplan. Man ønsket fra Luftfartsverkets side å sikre seg mot at man kan bli bygd inn. Tidligere var disse aktuelle arealene regulert som friområder. Jeg holder fast ved at det er riktig å ha handlefrihet, som kan være nødvendig i forhold til den utviklingen og de prognosene man har i forhold til utviklingen på Gardermoen i framtiden. Jeg tror også det vil være totalt sett en fordel for de berørte kommuner.