Stortinget - Møte onsdag den 15. november 2000 kl. 10

Dato: 15.11.2000

Tilbake til spørjetimen

Spørsmål 21

Thore Aksel Nistad (Frp): Jeg vil få stille følgende spørsmål til samferdselsministeren:

«Vedlikehold og drift av veitunneler har mye å si for sikkerhetsrisiko og miljø.

Hvorledes er status for filtreringsanleggene/renseanleggene i veitunneler der dette er montert, og blir retningslinjene i Norsk Veinorm fulgt opp på vedlikehold og service?»

Statsråd Terje Moe Gustavsen: Renseanlegg som er installert i noen tunneler, er et tiltak som kan ha betydning for tunnelens sikkerhet og miljø. For å få et totalbilde av hvordan drift og vedlikehold påvirker miljøet og sikkerheten i en vegtunnel, må en se på effekten av alle tiltakene samlet. Dette gjelder både drift og vedlikehold av ulike installasjoner og selve tunnelen.

Vegdirektoratet opplyser at erfaringene så langt tyder på at effekten av renseanleggene varierer fra tunnel til tunnel.

Først etter at det er gjennomført en grundig evaluering av effekten av de renseanleggene som er installert, kan en si noe mer om den praktiske nytten av slike tiltak i forhold til sikkerhet og miljø. Det er nå satt i gang et arbeid for å kartlegge effekten av de renseanleggene som er installert i norske vegtunneler. En vil da se på hvor mye slike installasjoner kan bidra til å bedre sikkerheten og miljøet sammenliknet med alternative tiltak. Som alternative tiltak kan nevnes hyppigere renhold/vask for å fjerne partikkelforurensninger i selve tunnelen, bedre utstyr for rengjøring/fjerning av støv og sot, rutiner for bruk av ventilasjon etc.

Statens vegvesen vil også forsøke å gjøre en nytte-kostnadsvurdering av de ulike tiltakene for å få et bedre grunnlag for slike vurderinger.

Vegnormalene har ikke spesifiserte krav til vedlikehold og service på enkelttiltak som f.eks. renseanlegg. Hyppighet og omfang av vedlikehold og service blir tilpasset behovet for det enkelte utstyr.

Thore Aksel Nistad (Frp): Jeg takker statsråden for svaret.

Det er klart at man må se alle disse tiltakene samlet, men anleggene er jo meget viktige ikke bare for miljøet, men også på grunn av sikkerheten. I tilfelle brann i en tunnel skal disse anleggene rense både røyken og gassen som da oppstår.

I Oslo-området er det investert bortimot 50 mill. kr i sånne anlegg i en del nye tunneler. Og ÅDT-en i disse tunnelene ligger jo på hele 50 000–60 000 biler, så det er temmelig stor trafikk, det går tett trafikk i disse tunnelene.

Veitunnelene i Oslo-området hvor det er installert filtreringsanlegg og renseanlegg: Blir disse anleggene i dag kjørt?

Statsråd Terje Moe Gustavsen: I hvilken grad anleggene rent aktivt blir kjørt, må jeg foreta en nærmere undersøkelse av før jeg kan gi et skikkelig svar på.

Jeg vil for øvrig si at utover at dette er anlegg som i stor grad, som representanten sier, er et Oslo-fenomen, vil man også få erfaringer gjennom at man har installert og vil ta i bruk slikt anlegg når det gjelder Lærdaltunnelen, Norges lengste veitunnel, som åpnes i løpet av et par uker. Det vil være med på å danne det erfaringsgrunnlaget som er nødvendig for å vurdere hvorledes man skal håndtere dette i framtiden.