Stortinget - Møte onsdag den 15. november 2000 kl. 10

Dato: 15.11.2000

Tilbake til spørjetimen

Spørsmål 31

Presidenten: Dette spørsmålet, frå representanten Øystein Hedstrøm til fiskeriministeren, vil bli svara på av samferdselsministeren på vegner av fiskeriministeren.

Øystein Hedstrøm (Frp): Jeg har et spørsmål til samferdselsministeren på vegne av fiskeriministeren:

«Selbestanden i ytre Oslofjord har aldri vært større, samtidig som ressurstilgangen på fisk, særlig i de østlige delene av fjorden, er sterkt redusert. Resultatet av de siste tellinger viser at det i Heia-området er 450–500 dyr, mens det er 2 200 dyr i Koster-området. Behovet er stort for en økt beskatning.

Vil statsråden gå inn for en betydelig økning av fellingskvoten for sel i Oslofjord-området neste år?»

Statsråd Terje Moe Gustavsen: Forskerne har de senere årene anbefalt årlige kvoter for kystsel basert i hovedsak på et uttak på 5 pst. av den tellbare del av de enkelte bestander. Kvotefastsettelsen har møtt til dels sterk motstand fra fisker- og jegerhold, idet oppfatningen har vært at kvotene har vært satt for lavt i forhold til den reelle selbestanden.

Fiskeridepartementet har imidlertid økt kvotene under henvisning til at selbestandene utgjør problemer i forhold til fiskeri- og havbruksvirksomhet. Økningen har delvis vært gjort som et generelt påslag på 20 pst. i alle regioner i 1999, og som et spesielt påslag på 30 pst. i områder hvor det dokumenteres særlige problemer i forhold til fiskeri- og havbruk i 2000.

Når det gjelder Oslofjord-området, ble det i inneværende år ikke tilstrekkelig dokumentert problemer som tilsa at kvoten burde økes.

Det er nå opparbeidet tall fra tellinger av kystsel i 1999. Disse viser en steinkobbebestand på 289 dyr i Østfold og 61 dyr i Vestfold. Dette er en økning i forhold til det bestandsanslaget som ble lagt til grunn ved kvotefastsettelsen for 2000. Det er imidlertid en relativt stor selbestand på svensk side, som kan gi store variasjoner i tallmaterialet. Det planlegges nye tellinger i dette området i 2001, og det tas sikte på å samordne slike tellinger med svenske forskere.

Når det gjelder kvotene for 2001, vil disse bli fastsatt av Fiskeridirektoratet, basert på biologisk rådgivning.

Tatt i betraktning at det nå foreligger nytt og høyere tallmateriale for steinkobbe i angjeldende område, ligger det imidlertid til rette for en kvoteøkning. Ved fastsettelse av kvote vil Fiskeridirektoratet også ta høyde for at det er en realitet at sel i området utgjør til dels store problemer i forhold til fiskeri- og havbruksvirksomhet.

Øystein Hedstrøm (Frp): Jeg takker statsråden for svaret. Tolkningen av det er jo entydig at det vil bli en økning av kvoten. Spørsmålet er bare hvor langt man vil gå. Regiondirektør Birger Larsen i Fiskeridirektoratet sa i en uttalelse forleden til Fredrikstad Blad at det er uproblematisk å øke beskatningen til 50 dyr i året. Det er det altså en representant fra Fiskeridirektoratet som sier. Seljakten er også nå organisert med jaktlag som fungerer tilfredsstillende, etter den informasjon jeg har innhentet. Er statsråden enig i regiondirektørens uttalelser om at en økning av fellingskvoten til 50 dyr vil kunne gjennomføres som en hensiktsmessig beskatning?

Statsråd Terje Moe Gustavsen: Som jeg sa i mitt hovedsvar, vil kvotene for seljakten i 2001 bli fastsatt så snart den biologiske anbefaling foreligger. Som nevnt ligger det til rette for en kvoteøkning, fordi det bl.a. foreligger nytt og høyere tallmateriale for steinkobbe i angjeldende område.

Når det gjelder de tilrådingene som kommer fra regiondirektøren, antar jeg at disse vil bli tatt med i de vurderinger som til slutt gir konklusjonen for kvotene for seljakten i 2001.