Stortinget - Møte onsdag den 15. november 2000 kl. 10

Dato: 15.11.2000

Tilbake til spørjetimen

Spørsmål 35

Jan Simonsen (Frp): Jeg har æren av å stille følgende spørsmål til justisministeren:

«Gjennom en avtale mellom Justisdepartementet og Forsvarsdepartementet er det bestemt at polititjenestemenn med befalsutdanning ikke lenger skal mobiliseringsdisponeres i Forsvaret, men i politietaten. Dermed mister politietaten muligheten til å få trent sine tjenestemenn i stabsfunksjoner gjennom Forsvaret, og Forsvaret mister godt motivert og trent befal.

Vil statsråden ta initiativ til å få revurdert denne avtalen, slik at polititjenestemenn med befalsutdanning kan bli mobiliseringsdisponert i Forsvaret?»

Statsråd Hanne Harlem: I 1998 viste oversikten at 3 780 polititjenestemenn av en operativt trent styrke på 4 800 avgis til mobilisering, dvs. 80 pst. av den operative trente styrke. Totalt antall polititjenestemenn var den gang ca. 7 700. Dette innebærer en sterk svekkelse av politiets evne til å løse sine oppgaver ved en mobilisering.

Både sivile og militære elementer bygger sine beredskapsplaner på at politiet skal makte sine oppgaver og derved legge forholdene til rette for at disse ledds bidrag i totalforsvaret kan gi optimal effekt.

Etter dagens ordning skal politiet avgi mannskaper til Forsvaret ved mobilisering i et slikt omfang at politiet tappes for de mannskapsressurser som er påkrevd for å løse denne oppgaven i totalforsvaret.

Blant annet på bakgrunn av dette er det etter avtale mellom Justisdepartementet og Forsvarsdepartementet besluttet at fast ansatte polititjenestemenn uten militær befalsgrad fritas for fremmøte ved mobilisering fra og med mobiliseringstermin år 2001.

Polititjenestemenn med militær befalsgrad fritas også i hovedsak for fremmøte fra og med mobiliseringstermin 2001, men det er gjort unntak for tjenestemenn i viktige nøkkelposisjoner.

Forsvarsdepartementet har i samråd med Justisdepartementet fastsatt at ca. 150 polititjenestemenn fortsatt skal mobiliseringsdisponeres. Denne rammen er fastsatt ut fra en vurdering av politiets oppgaver og behov for personellressurser ved en eventuell mobilisering, og er sammenholdt med Forsvarets fremtidige behov for polititjenestemenn med befalsutdanning. På denne bakgrunn er det etter min vurdering ikke behov for å revurdere avtalen med Forsvarsdepartementet om mobiliseringsfritak for polititjenestemenn.