Stortinget - Møte onsdag den 15. november 2000 kl. 10

Dato: 15.11.2000

Tilbake til spørjetimen

Spørsmål 37

Jørn L. Stang (Frp): Jeg har nok et spørsmål til justisministeren:

«Nylig har Agder lagmannsrett i en dom slått fast at laserpistolen som måleinstrument ikke holder mål. UP i Agder synes at det nå er uforsvarlig å bruke laser. Men politiet i blant annet Fredrikstad vil fortsette å bruke laserpistolen i fartsmålinger.

Mener derimot statsråden det er forsvarlig at laserpistol brukes av politiet i fremtiden, og ønsker hun en lik praksis for hele landet?»

Statsråd Hanne Harlem: Svaret er for så vidt ja på begge spørsmål, men jeg skal begrunne det nærmere.

Justisdepartementet godkjente høsten 1993 laser fartsmåler, laser LTI 20.20, til bruk ved fartskontroll i politiet etter utredning fra en arbeidsgruppe nedsatt av Justisdepartementet. Arbeidsgruppen la særlig vekt på rapporter og godkjenningsbevis fra forskningsinstitusjoner både i Tyskland, Sverige og Norge. I tillegg ble det gjennomført praktisk metodeutprøving av laser LTI 20.20 foretatt av norsk politi. Sammen med godkjenning av laser LTI 20.20 ble det også utarbeidet en instruks for bruken av laserfartsmåler og en brukerveiledning.

Domstolene har godkjent måling ved laser som bevismiddel i saker hvor måling har vært gjort ved bruk av laser LTI 20.20.

For å sikre ekstern kontroll er det inngått en intensjonsavtale med Justervesenet som overordnet kontrollorgan for måleteknisk materiell i politi- og lensmannsetaten. Denne avtalen gjelder for laserfartsmåler. Etter avtalen skal Justervesenet bl.a. typegodkjenne slike apparater. Det samme gjelder kontroll første gang og årlige periodiske kontroller. Dessuten kan saker, der dette apparatet har vært brukt, legges fram for Justervesenet for sakkyndig uttalelse. Påtalemyndigheten har alt benyttet Justervesenet i denne anledning.

Kvalitetssikring har vært et overordnet mål for departementet ved gjennomgang av laserfartsmåler når det gjelder opplæring, bruk og instruksverk samt kvalitetssikring. Antall instruktører i politiet er av den grunn redusert fra ca. 50 til 11. Dette er gjort for å høyne kvaliteten på opplæringen. Dessuten er undervisningsmateriell endret, og det er utarbeidet egen brukerveiledning. Brukerne skal således være kjent med mulige brukerfeil som kan påvirke måleresultatet. Sist, men ikke minst har departementet bedt om at antall brukere av laserfartsmåler skal avgrenses ved politidistriktene. Dette også for å sikre stor sikkerhet i bruken av laserfartsmåler.

På bakgrunn av dette mener jeg laser fartsmåler fyller de krav man kan stille til bruk av denne som måleinstrument i hastighetssaker, og jeg ser ingen grunn til å stanse bruken. Ut fra brukerveiledning og instruksverk skal det ikke være grunn til ulik praksis i bruken av laserfartsmåler.

For ordens skyld kan jeg opplyse at UP i Agder igjen benytter laserfartsmåler ved fartskontroller.

Jørn L. Stang (Frp): Jeg takker statsråden for svaret.

Det er riktig, som jeg også har hørt, at man har gjenopptatt dette med lasermåling. Men likevel slår Agder lagmannsrett fast at når det benyttes en målemetode hvor man har så vidt begrensede muligheter for etterkontroll av fakta av betydning, settes det spørsmålstegn ved påliteligheten ved lasermålingen, og at bevis eller tvil som følge av dette, bør føres i favør av den siktede.

Det er ikke første gang jeg har dette spørsmålet oppe. Jeg har hatt det oppe også tidligere i forbindelse med måling av motorsyklister. Fremskrittspartiet og Norsk Motorcykkel Union har tidligere fremholdt at dette ikke er et pålitelig måleinstrument fordi det etter vår mening mangler noe vesentlig. For å ivareta rettssikkerheten bør det etter vår mening egentlig monteres videokamera på lasermåleren slik at målingen kan dokumenteres for ettertiden, og slik at det også kan dokumenteres at laseren er benyttet på riktig måte. Jeg vet ikke om statsråden er enig i dette.

Statsråd Hanne Harlem: Det fremgår av mitt første svar at jeg for det første er opptatt av å kvalitetssikre lasermålingene, men at jeg samtidig mener at de tiltak som er iverksatt, er med på å sikre kvaliteten godt nok til at det fortsatt kan brukes som et godt hastighetsmålingsverktøy i norsk politi. Vi har også domstolene, generelt sett, som en kontrollinstans av om dette er tilstrekkelig.