Stortinget - Møte onsdag den 15. november 2000 kl. 10

Dato: 15.11.2000

Tilbake til spørjetimen

Spørsmål 4

Ågot Valle (SV): Jeg har følgende spørsmål til utenriksministeren:

«Videreføring av den nordiske passfrihet var en viktig begrunnelse for at stortingsflertallet gikk inn for Schengen-medlemskap. Sosialistisk Venstreparti sa allerede da at frihet til å krysse grenser vil bli erstattet av kontroll innafor grensene. Nå viser det seg at Schengen-reglene krever personkontroll av besøkende til ferieområder. Det betyr at pass blir nødvendig for reiser i Norden, og det reiser spørsmålet om det norske folk er ført bak lyset.

Hva vil utenriksministeren gjøre for at passfriheten skal bevares?»

Utenriksminister Thorbjørn Jagland: Det er riktig som representanten Ågot Valle sier, at det å sikre videreføringen av den nordiske passunionen, herunder den nordiske passfriheten, var en viktig målsetting ved de nordiske lands inntreden i Schengen-samarbeidet, men det er ikke riktig at det norske folk har blitt ført bak lyset, og jeg skal redegjøre for det.

I Norges og Islands samarbeidsavtale med EU om Schengen understrekes det at avtalen ikke skal berøre samarbeidet innenfor rammen av den nordiske passunion. Det har heller aldri vært reist spørsmål fra Schengen- eller EU-hold om å gjøre endringer i passfriheten i Norden. Den nordiske passfriheten vil således ikke bli berørt av Norges inntreden i Schengen-samarbeidet.

Schengen-konvensjonen forplikter Schengen-landene til å sikre at hoteller og andre overnattingssteder sørger for identitetskontroll av overnattingsgjester. Dette skjer ved at gjestene ved innsjekking fyller ut et kort med navn, adresse o.l., og at det fremlegges legitimasjon for å bekrefte at opplysningene er korrekte.

Norge har allerede slike regler i utlendingsloven og den tilhørende forskriften. For å unngå misforståelser i forbindelse med at Norge går inn i Schengen-samarbeidet, er det blitt gjort en tilføyelse i den relevante bestemmelsen i utlendingsforskriften, § 136, der det uttrykkelig slås fast at det ikke vil bli krevd pass fra nordiske borgere.

Siden det heller ikke er vanlig i Norden med identitetskort, vil nordiske borgere kunne legitimere seg ved å fremvise førerkort, bankkort e.l.

Ågot Valle (SV): Jeg takker for svaret. Nå var det ikke akkurat ordningen med å kreve pass ved kryssing av grensene jeg var inne på, men kravet om ikke bare å fylle ut noen skjemaer, men om å vise fram ID-kort som også viser statsborgerskap.

I Sverige vurderer man nå å gjeninnføre kravet til pass for nordiske turister, fordi det kreves når de kommer til hoteller, campingplasser, båthavner osv. Derfor vil jeg spørre utenriksministeren: Er det galt det svenskene gjør? Har de misforstått avtalen når de nå snakker om at de vil kreve pass?

Det er også en bekymring i Danmark. Danskene går også rundt og diskuterer hvorvidt de trenger å kreve pass fra utenlandske turister som kommer dit.

Utenriksminister Thorbjørn Jagland: Det er umulig for meg å svare på hva Sverige har tenkt å gjøre. Det som er et faktum, er at vi iallfall ikke har tenkt å gjøre dette, for vi har tenkt å få inn en tilføyelse i den relevante bestemmelsen i utlendingsforskriften, slik jeg redegjorde for, og der vil det uttrykkelig bli slått fast at det ikke vil bli krevd pass for nordiske borgere.

Når det gjelder krav om å vise fram ID-kort, er det ikke sjelden at man også i dag må vise et eller annet når man tar inn på et hotell. Pass er som kjent noe man må vise når man passerer en grense. Det er ikke tilfellet her, og som jeg har sagt, legger ikke Norge opp til at man må vise pass når man skal identifisere seg på et hotell.