Stortinget - Møte onsdag den 15. november 2000 kl. 10

Dato: 15.11.2000

Tilbake til spørjetimen

Spørsmål 46

Kjellaug Nakkim (H): Jeg vil få stille følgende spørsmål til kirke-, utdannings- og forskningsministeren:

«Høgskolen i Østfold er det høyest prioriterte investeringsprosjekt innen UH-sektoren som ikke har fått startbevilgning. Departementet har tydeligvis feil opplysninger om når nåværende leiekontrakter utløper. To kontrakter utløper 21. desember 2000 og én kontrakt 30. juni 2002. I år, som i 1999, er dette fra departementet feilaktig opplyst til 2004 og 2005. Leieavtalen, som går ut nå, lar seg vanskelig fornye, og skolen kan stå uten rom.

Hvordan vil statsråden forholde seg til saken?»

Statsråd Trond Giske: Jeg vil takke representanten Nakkim for denne anledningen til å rette opp feil i opplysningene om utløpstiden for leiekontraktene til Høgskolen i Østfold i Os allé i Halden.

Departementet har inngått tre kontrakter for leie av tidligere industrilokaler i Os allé. Det dreier seg om tre leieforhold på i alt 9 593 m2. To av disse, Os allé 9 og 11, har utløpsdato 31. desember 2000. Den tredje, Os allé 5, har utløpsdato 30. juni 2002. Utleier av Os allé 9 har gitt beskjed om at leiekontrakten er forlenget fram til 30. juni 2001. For perioden fram til 30. juni 2002 vil høgskolens areal sannsynligvis måtte reduseres med en halv etasje. De aktuelle lokalene benyttes nå til laboratorier for informatikk. Det kan skaffes erstatningslokaler, men de ligger i en avstand av 5 km fra Os allé.

Os allé nr. 11 omfatter 2 140 m2. Det er et utleiebygg uten alternative leietakere, og vi har fått opplyst at kontrakten kan forlenges.

Os allé nr. 5, der høgskolen ifølge kontrakten leier 6 150 m2 fram til 30. juni 2002, er kjøpt av Institutt for energiteknikk. De leier nå lokaler av Halden kommune i Os allé, men skal flytte inn i egne lokaler så snart høgskolen flytter ut.

Som det fremgår av denne oversikten, vil høgskolen i hovedsak være sikret lokaler i Os allé fram til utløpet av juni 2002.

Departementet arbeider med sikte på å flytte høgskolens virksomheter i Os allé til et nybygg på Remmen. Statsbygg utarbeider nå skisseprosjekt som er beregnet ferdigstilt i desember i år. Forberedelsene og prosjekteringen av nybygget på Remmen er således kommet langt, og prosjektet har høyeste prioritet. Regjeringen arbeider fortsatt med sikte på å realisere prosjektet så snart som mulig.

Kjellaug Nakkim (H): Jeg takker statsråden for svaret – tilsynelatende et positivt svar.

Men jeg vil gjerne spørre: Forstår statsråden at skolen egentlig er i en fortvilet situasjon så lenge den ikke har fått startsignal for utbyggingen, selv om han ønsker at utbyggingen skal skje så snart som mulig? Dette gjør det vanskelig å forhandle med utleierne, siden man på skolen ikke med klarhet kan si hvor lange leieavtaler man trenger. Det skaper også store problemer for utdanningen, som nå kan bli spredd på forskjellige steder i byen.

Så det jeg lurer på, er: Har feil informasjon om varigheten av nåværende leiekontrakter hatt betydning for Regjeringens beslutning om ikke å foreslå statsbevilgning til høgskolen i 2001? Mener statsråden at denne feilen bør gi grunnlag for en fornyet vurdering, og – eventuelt – på hvilket tidspunkt er det aktuelt å vurdere byggesaken på nytt? Dersom Høgskolen i Østfold blir nødt til å skaffe nye, midlertidige lokaler på grunn av forsinket utbygging, vil statsråden da sørge for at høgskolen får den nødvendige økonomiske kompensasjon for de merutgiftene den vil bli påført?

Statsråd Trond Giske: Jeg hadde i høst anledning til å være til stede på åpningsarrangementet ved Høgskolen i Østfold, og jeg er veldig klar over den problematiske situasjonen høgskolen befinner seg i. Det er også derfor et nybygg til Høgskolen i Østfold ligger aller øverst på prioriteringslisten for nye bygg.

Når det ikke var plass til nybygg i budsjettforslaget for 2001, skyldes det den totale økonomiske situasjonen, som representanten Nakkim selv kjenner godt fra finanskomiteen, presset i norsk økonomi og et behov for å holde igjen i forhold til å stimulere økonomien. Men når vi får plass til nye bygg, vil altså Høgskolen i Østfold være topp prioritert.

Vi vil selvsagt jobbe tett med høgskolen for å se både på de praktiske og de økonomiske konsekvensene av en eventuell forskyvning av et nybygg for å finne gode løsninger for høgskolen.