Stortinget - Møte onsdag den 15. november 2000 kl. 10

Dato: 15.11.2000

Tilbake til spørjetimen

Spørsmål 6

Fra representanten Bjørn Hernæs til forsvarsministeren:

«I forbindelse med utbygging av Regionfelt Østlandet er det satt av 62 mill. kroner til kulturminneprosjektet. Per i dag er det avdekket 366 kulturminner, hovedsakelig fangst-, jern- og kullgroper, på 15 pst. av det 226 km2 store feltet.

Er statsråden enig i at kulturminnene i området med dette i hovedsak er registrert og bevart for fremtiden, slik at midlene kan brukes i spesielle områder og ellers overføres til andre formål?»