Stortinget - Møte onsdag den 15. november 2000 kl. 10

Dato: 15.11.2000

Tilbake til spørjetimen

Spørsmål 8

Fra representanten Trond Helleland til forsvarsministeren:

«Stortinget har vedtatt å legge infanteribataljonen for NATOs utrykningsstyrke til Heistadmoen, og store summer er investert i opprustning av leiren. Generalinspektøren for Hæren har foreslått at kontingent 0801 til Telemark bataljon skal flyttes fra Heistadmoen til Skjold.

Er den foreslåtte flyttingen til Skjold en forskuttering av behandlingen av Forsvarsstudien 2000 og Det forsvarspolitiske utvalg, eller er det bare et midlertidig unntak som gjelder i 2001?»

Presidenten: Spørsmålene 5, 6, 7 og 8 er utsatt til neste spørretime.