Stortinget - Møte tirsdag den 27. mars 2001 kl. 10

Dato: 27.03.2001
President: Hans J. Røsjorde

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1

  Interpellasjon fra representanten Odd Roger Enoksen til statsministeren:
  «Regjeringen har lagt fram en rekke saker som vil føre til at viktige arbeidsplasser sentraliseres. De viktigste forslagene er omorganisering av ligningsetaten, av politidistriktene, av by- og herredsrettene, avvikling av tapskompensasjonen i inntektssystemet, omorganisering av Forsvaret samt strukturendringer i landbruket og fiskerinæringen. Totalt sett kan dette innebære dramatiske konsekvenser for mange lokalsamfunn og kommuner i Distrikts-Norge. Stortinget har vedtatt at konsekvensene for distriktspolitikken skal utredes som en del av beslutningsgrunnlaget når Stortinget skal avgjøre om politikken på viktige samfunnsområder skal legges om.
  Hva vil Regjeringen gjøre for å vise de samlede konsekvensene av de nevnte forslag?»

 • Sak nr. 2

  Innstilling frå sosialkomiteen om verdiar for den norske helsetenesta ((Innst. S. nr. 172 (2000-2001), jf. St.meld. nr. 26 (1999-2000)))

 • Sak nr. 3

  Innstilling fra sosialkomiteen om forslag fra stortingsrepresentant John I. Alvheim om dekning av kostnader til hjemmebasert dialyse som behandling for kronisk nyresvikt ((Innst. S. nr. 161 (2000-2001), jf. Dokument nr. 8:21 (2000-2001)))

 • Sak nr. 4

  Innstilling fra sosialkomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Are Næss, John I. Alvheim, Marit Tingelstad og Odd Einar Dørum vedrørende ny forskrift til gjennomføring av lov om svangerskapsavbrudd ((Innst. S. nr. 170 (2000-2001), jf. Dokument nr. 8:28 (2000-2001)))

 • Sak nr. 5

  Innstilling fra sosialkomiteen om forslag fra stortingsrepresentant Olav Gunnar Ballo om at vedtatte endringer på statsbudsjettet for 2000 under kap. 2790, post 72 Sykehusbehandling i utlandet på gitte vilkår kan disponeres til sykebehandling i Norge ((Innst. S. nr. 171 (2000-2001), jf. Dokument nr. 8:36 (2000-2001)))

 • Sak nr. 6

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Numedals-Laugens Brugseierforening. Ny konsesjon for fortsatt regulering av Numedalslågen ((Innst. S. nr. 179 (2000-2001), jf. St.prp. nr. 37 (2000-2001)))

 • Sak nr. 7

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om forslag fra stortingsrepresentant Steinar Bastesen om lovforslag vedrørende vern i og ved sjøområder og implementering av bestemmelser om konsekvensutredninger ((Innst. S. nr. 173 (2000-2001), jf. Dokument nr. 8:34 (2000-2001)))

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 14.40.