Stortinget - Møte tirsdag den 27. mars 2001 kl. 10

Dato: 27.03.2001

Formalia

Presidenten: Representantene Ansgar Gabrielsen og Torstein Rudihagen, som har vært permittert, har igjen tatt sete.

Den innkalte vararepresentant for Sør-Trøndelag fylke, Michael Momyr, har tatt sete.

Det foreligger to permisjonssøknader:

  • fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe om sykepermisjon for representanten Rikke Lind fra og med 27. mars og inntil videre

  • fra representanten Einar Steensnæs om permisjon i tiden fra og med 27. mars til og med 30. mars for etter invitasjon å delta i offisielt besøk til Kypros.

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

  • 1. Søknadene behandles straks og innvilges.

  • 2. Vararepresentantene, for Akershus fylke Åge Tovan og for Rogaland fylke Olaf Gjedrem, innkalles for å møte i permisjonstiden.

Presidenten: Åge Tovan og Olaf Gjedrem er til stede og vil ta sete.

Valg av settepresidenter

Presidenten: Presidenten vil foreslå at det velges to settepresidenter for Stortingets møter i inneværende uke – og anser det som vedtatt.

Presidenten ber om forslag på settepresidenter.

Carl I. Hagen (Frp) (fra salen): Jeg tillater meg å foreslå Kenneth Svendsen og Per Ove Width.

Presidenten: Kenneth Svendsen og Per Ove Width er foreslått som settepresidenter. – Andre forslag foreligger ikke, og Kenneth Svendsen og Per Ove Width anses enstemmig valgt som settepresidenter for inneværende ukes møter.

Statsminister Jens Stoltenberg overbrakte 3 kgl. proposisjoner (se under Referat).

Presidenten: Representanten Karin Andersen vil fremsette et privat forslag.

Karin Andersen (SV): På vegne av representanten Kristin Halvorsen og meg sjøl vil jeg sette fram forslag om regelverk som sikrer varig rimelige husleier i sosiale utleieboliger.

Presidenten: Representanten Siv Jensen vil fremsette et privat forslag.

Siv Jensen (Frp): På vegne av Harald Tom Nesvik og meg selv vil jeg fremme forslag om å belønne dem som ønsker å bidra med sin arbeidskraft etter fylte 67 år.

Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig måte.