Stortinget - Møte tirsdag den 22. oktober 2002 kl. 10

Dato: 22.10.2002
President: Jørgen Kosmo

Dagsorden

  • Formalia

  • Sak nr. 1

    Interpellasjon fra representanten Bendiks H. Arnesen til fiskeriministeren:
    "Sjømatproduksjon bidrar til vesentlige eksportinntekter. I løpet av de neste ti årene forventes en vesentlig vekst i produksjon og verdiskaping på dette området. De positive fremtidsutsiktene er i stor grad knyttet til oppdrett og dyrking av nye arter. Skjelldyrking antas å bli sentralt for utviklingen av de marine næringene. En rekke aktører har siden midten av 1990-tallet investert mer enn 100 mill. kr for å sikre at skjelldyrking skal utvikles til en lønnsom næringsvirksomhet. Skjellnæringen opplever nå at den offentlige innsatsen svekkes, og at finansieringen til Skjellprosjektet opphører. Fra 2002 var det meningen at Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (FHL) skulle overta ansvaret for Skjellprosjektet, men manglende respons på økonomisk støtte til prosjektet har utsatt dette.
    Hva vil statsråden gjøre for at de faglige nettverkene for utvikling av nye oppdrettsarter kan videreføres?"

  • Referatsaker

Møtet hevet kl. 11.05.