Stortinget - Møte tirsdag den 22. oktober 2002 kl. 10

Dato: 22.10.2002

Referatsaker

Sak nr. 2

Referat

 • 1.(42)

  Kredittmeldinga 2001 (St.meld. nr. 8 (2002-2003))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 2.(43)

  Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 89/2002 av 25. juni 2002 om innlemming i EØS-avtala av europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/86/EF av 8. oktober 2001 om utfylling av vedtektene for det europeiske selskapet med omsyn til innverknaden til arbeidstakarane (St.prp. nr. 4 (2002-2003))

 • 3.(44)

  Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2000/34/EF om endring av arbeidsdirektivet til å omfatte sektorer og virksomheter som er unntatt fra direktivet (St.prp. nr. 5 (2002-2003))

  Enst.: Nr. 2 og 3 sendes kommunalkomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenrikskomiteen før innstilling avgis.