Stortinget - Møte onsdag den 29. januar 2003 kl. 10

Dato: 29.01.2003

Referatsaker

Sak nr. 2

Referat

 • 1.(141)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Øystein Hedstrøm og Lodve Solholm om nye og enklere regler for avgiftsfri innførsel av reisegods, slik at kvoten for kjøtt- og kjøttprodukter settes til 10 kilo uten å omfattes av ost og fôrvarer (Dokument nr. 8:50 (2002-2003))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 2.(142)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Bendiks H. Arnesen, Reidar Sandal, Asmund Kristoffersen og Karl Eirik Schjøtt-Pedersen om etablering av statlig garanti for driftstilskudd til fiskerinæringen (Dokument nr. 8:52 (2002-2003))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

 • 3.(143)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Carl I. Hagen, Øyvind Vaksdal, Gjermund Hagesæter, Arne Sortevik og Karin S. Woldseth om å sikre nødvendige midler til Statnett for å redusere risiko i kraftforsyningen på Vestlandet (Dokument nr. 8:51 (2002-2003))

  Enst.: Legges ut til gjennomsyn for tingets medlemmer i minst en dag og føres deretter opp på kartet til behandling, jf. forretningsordenens § 28 tredje ledd bokstav c.