Stortinget - Møte tirsdag den 27. mai 2003 kl. 10

Dato: 27.05.2003

Formalia

Presidenten: Representantene André Kvakkestad, Ranveig Frøiland, Thore A. Nistad, Lars Rise og Ingvild Vaggen Malvik, som har vært permittert, har igjen tatt sete.

Representanten Bjørgulv Froyn vil fremsette et privat forslag.

Bjørgulv Froyn (A): På vegne av representantene Sylvia Brustad, Grethe Fossli og meg selv vil jeg fremme et privat forslag om nasjonalt eierskap i energimarkedet og forlengelse av fristen for Statskrafts pålagte salg.

Presidenten: Forslaget vil bli behandlet på reglementsmessig måte.