Stortinget - Møte onsdag den 15. oktober 2003 kl. 10

Dato: 15.10.2003

Formalia

Presidenten: Representanten André Kvakkestad, som har vært permittert, har igjen tatt sete.

Valg av settepresident

Presidenten: Presidenten vil foreslå at det velges en settepresident for Stortingets møter i inneværende uke – og anser det som vedtatt.

Presidenten ber om forslag på settepresident.

Hill-Marta Solberg (A): Jeg foreslår Kjell Engebretsen.

Presidenten: Kjell Engebretsen er foreslått som settepresident. – Andre forslag foreligger ikke, og Kjell Engebretsen anses enstemmig valgt som settepresident for Stortingets møter i inneværende uke.

Representanten May Britt Vihovde vil framsette et privat forslag.

May Britt Vihovde (V): Eg vil på vegner av representanten Trine Skei Grande og meg sjølv fremma forslag om at Stortinget nemner opp ein kommisjon for å vurdera lokaldemokratiets vilkår og utvikling.

Presidenten: Forslaget vil bli behandlet på reglementsmessig måte.

Så har presidenten den glede å opplyse at en delegasjon fra Bosnia-Hercegovinas parlament, bestående av samtlige presidenter i begge hus, i dag innleder et offisielt besøk i Stortinget og er til stede på gjestegalleriet.

Vi ønsker gjestene fra Bosnia-Hercegovina velkommen og ser fram til et nyttig og hyggelig besøk. Hjertelig velkommen!