Stortinget - Møte onsdag den 15. oktober 2003 kl. 10

Dato: 15.10.2003

Tilbake til spørjetimen

Spørsmål 11

Thore A. Nistad (FrP): Jeg skal få stille følgende spørsmål til samferdselsministeren:

«Ved omorganiseringen fra Vegvesenet til Mesta får man 66 pst. av sin gamle lønn utbetalt som sluttpakke i inntil ti år. Ifølge bladet «Vegen og Vi» (Statens vegvesen) får man fortsatt beholde 66 pst. av sin gamle lønn i inntil ti år, selv om man begynner i ny, godt betalt jobb i konkurrerende firmaer.

Var dette intensjonen til statsråden ved omorganiseringen av Statens vegvesen?»

Statsråd Torild Skogsholm: Den 1. januar 2003 ble ansatte i produksjonsvirksomheten i Statens vegvesen overført til Mesta.

Bemanningen i Vegvesenet var et resultat av at produksjonsvirksomheten fikk tildelt oppdrag direkte. En endret markedssituasjon har krevd omstillinger på personalsiden. Jeg har vært, og er, opptatt av at nedbemanningen skal skje på en ordentlig måte. Jeg er bl.a. opptatt av å gi eldre arbeidstakere en verdig avgang fra arbeidslivet, og har følgelig lagt til rette for at selskapet får mulighet til å benytte f.eks. tidligpensjon i de tilfellene der en ansatt ikke vil ha krav på ordinær tjenestepensjon eller avtalefestet pensjon. Jeg viser her til omtale i St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 for 2002-2003, Omdanning av Statens vegvesens produksjonsvirksomhet til statlig aksjeselskap.

Jeg konstaterer at Mesta forholder seg til regelverk og praksis som ved andre omstillinger i statlig sektor.

Det har imidlertid ikke vært min intensjon at tidligpensjonsordningen skulle medføre at enkelte hever «dobbelt lønn». Etter det jeg har fått opplyst, gjelder det så langt to–tre personer. Jeg vil ta kontakt med Mesta for å drøfte bruken av dette virkemiddelet.

Jørgen Kosmo hadde her gjeninntatt presidentplassen.

Thore A. Nistad (FrP): Jeg er for så vidt veldig godt fornøyd med svaret.

At nedbemanningen i Statens vegvesen ved overgangen til Mesta skulle skje i ordnede former, har vi alle sammen vært enige om, og det er overhodet ikke det denne saken dreier seg om. Det den dreier seg om, er at man skal prøve å få spart en del midler, og at ingen skal ha dobbelt lønn. At det er snakk om to–tre personer, vet ikke jeg noe om – jeg bare forholder meg til Statens vegvesens eget blad «Vegen og Vi».

Jeg er glad for at statsråden vil ta fatt i dette. Men har hun noen formening om at det virkelig vil bli gjort noe, og at denne saken med dobbelt lønn vil bli stoppet? Og i så fall: Hvor store innsparinger forventer statsråden at dette kan bety?

Statsråd Torild Skogsholm: Jeg vil igjen understreke at det er forskjell på sluttpakke, som handler om en ordning som vil gjelde i inntil 18 måneder etter at man slutter, og det som handler om tidligpensjonsordninger.

Jeg vil også minne om at da etableringen av Mesta skulle skje, hadde man anslått overtalligheten i virksomheten til 1 500 personer. I virksomheten var det ca. 1 000 personer over 58 år. Det sier litt om sammensetningen av arbeidsstyrken i bedriften. Jeg har vært opptatt av, som jeg sa innledningsvis, en verdig behandling av de ansatte.

Vi har et styre for selskapet som har mulighet til å velge ulike ordninger for å ta hensyn til de ansatte, enten det er sluttpakke eller tidligpensjon. Den ordningen vil fortsette.

Thore A. Nistad (FrP): Som jeg sa i stad, er det ikke min hensikt å ta opp noe om at nedbemanningen skulle skje i ordnede former – det er vi alle enig i. Statsråden begynner også å snakke om sluttpakker og verdig behandling. Det er vi også alle enig i. Men praksisen med at man slutter og kan ta med seg 66 pst. av sin gamle lønn inn i et nytt firma, som Selmer, Veidekke e.l., synes jeg rett og slett er leit.

Når man ser at tidligpensjonering i budsjettinnstillingen er summert til 911 mill. kr, er det klart at her burde det være midler å spare. Synes ikke statsråden at 911 mill. kr på dette området er ganske mange penger som kunne vært brukt på en bedre måte, enten på trafikksikkerhet eller på bedre veier?

Statsråd Torild Skogsholm: Det ble lagt inn betydelige midler til omstilling for selskapet da det ble etablert som AS. Dette har vært viktig for å ivareta hensynet til de ansatte på en god måte. Omstillingen er og har vært krevende, og jeg vil si at den så langt er vellykket, ikke minst ut fra at man tar hensyn til og viser respekt for de ansatte i virksomheten.

Som jeg sa innledningsvis, har ikke intensjonen bak ordningen vært at vi skulle lage et system for doble lønninger. Dette vil jeg drøfte med Mesta. Men det er også opp til arbeidsgiver å velge hvilken løsning man vil ha for sine ansatte. Det er en stor omstilling, som er krevende. Den er vellykket, ikke minst på den måten at vi får hentet ut en effektivitetsgevinst som nettopp fører til at vi kan bruke mer penger til veg, trafikksikkerhet og hva det skulle være.