Stortinget - Møte onsdag den 15. oktober 2003 kl. 10

Dato: 15.10.2003

Tilbake til spørjetimen

Spørsmål 6

Torbjørn Andersen (FrP): Jeg har et spørsmål til justisminister Dørum som for så vidt går i samme gate som flere spørsmål har gjort tidligere i dag:

«Ifølge Agderposten den 13. september vokter fem politifolk 62 771 innbyggere i Arendal, Grimstad og Froland fra kl. 16.00 til 07.00. Politireformen skulle gi flere politifolk i aktiv tjeneste. På Agder synes det stikk motsatte å ha skjedd. Resultatet er flere stillingskutt, et mindre synlig politi, synkende tillit til politiet blant publikum og intern frustrasjon i etaten samtidig som kriminaliteten øker.

Hva vil statsråden gjøre for å rette opp den krisestemningen som nå synes å prege Agder politidistrikt?»

Statsråd Odd Einar Dørum: Jeg har innhentet informasjon gjennom Politidirektoratet. Mitt svar er:

For å gi befolkningen i Agder best mulig trygghet innenfor tilgjengelige politiressurser har politimesteren i Agder etablert en såkalt minimumsbemanning i hvert vaktsamarbeidsområde. Den fastsatte minimumsbemanningen er imidlertid relatert til de tider i døgnet som erfaringsmessig krever minst politiressurser. På de tider i døgnet hvor behovet for politi er større, er bemanningen tilpasset situasjonen.

Stortingsrepresentant Andersens beskrivelse kan lett misforstås dit hen at minimumsbemanningen innenfor vaktsamarbeidsområdet Arendal, Grimstad og Froland representerer den faktiske bemanning alle ukens dager utenfor normal arbeidstid. Dette er ikke riktig.

Ettermiddagen fredag og natten før avisreportasjen, natt til lørdag, varierte bemanningen i det aktuelle vaktsamarbeidsområdet, men den var hele tiden klart høyere enn fem personer.

Vanligvis går ikke politimesteren ut med hvilken konkret bemanning det til enhver tid er i Agder politidistrikt. Det er ut fra hensynet til en effektiv kriminalitetsbekjempelse at politidistriktet ikke ønsker å fortelle hvor mange de til enhver tid har på jobb. Politimesteren har gjort minimumsbemanningen kjent for at befolkningen skal vite at det aldri er færre enn fem i det aktuelle vaktsamarbeidsområdet.

Når det gjelder den totale bemanningen i Agder politidistrikt, er antallet ordinære stillinger det samme som før de tre tidligere politidistriktene ble slått sammen. Sammenlignet med landets øvrige politidistrikter hører Agder til blant dem som har en forholdsmessig god bemanning.

Torbjørn Andersen (FrP): Jeg takker statsråden for svaret, og merker meg det.

Jeg vil understreke at frustrasjonen på Sørlandet er stor i denne saken. Justisminister Dørum mottak allerede i mai i år et brev fra samtlige ordførere i de 29 kommunene og de to fylkene som utgjør Agder politidistrikt, der de alle samstemte gav uttrykk for sin store misnøye og fortvilelse over alle stillingskuttene i Agder politidistrikt. Senest i dag fokuserer nyhetene på Sørlandet sterkt på at flere steder kjemper knallhardt mot ytterligere kutt i politiet.

I går fremmet en representant fra Venstre i Tvedestrand, altså Dørums eget parti, en interpellasjon i kommunestyret om den fortvilte bemanningssituasjonen ved byens lensmannskontor, der man altså har måttet kutte 20 pst. i antallet stillinger. Det skulle vært artig å spørre: Hva vil Dørum svare sin egen partifelle fra Venstre i Tvedestrand om et kutt på 20 pst. i antallet politistillinger i byen? Høres et kutt på 20 pst. innen politiet forsvarlig ut i statsrådens ører i en tid der kriminaliteten er økende?

Statsråd Odd Einar Dørum: Jeg er verken politimester i Agder eller politidirektør. Jeg merker meg selvfølgelig enhver reaksjon som kommer på det som skjer i Politi-Norge. Den varierer i forskjellige deler av landet. Jeg skal ikke gå inn på det nå, annet enn å si at Agder har de ressursene som jeg her har gjort rede for. De har også for inneværende år fått et betydelig beløp i tilleggsbevilgning fra Politidirektoratet for å klare sin driftssituasjon. Jeg vet at Politidirektoratet følger situasjonen i distriktet svært nøye, og jeg holder meg orientert om det de forteller meg.

Når det gjelder den konkrete saken i Tvedestrand, ble det tidlig, heldigvis, foretatt en prinsipiell avklaring av at når en mann blir valgt til ordfører, har han selvfølgelig krav på å beholde jobben sin når han kommer tilbake. Det skulle blott bare mangle!

Ellers vil jeg i grunnen tilføye, etter at jeg av og til har feriert på Sørlandet, at jeg gjerne skulle sett mer av den gleden det ble gitt uttrykk for i Agderposten en dag, da man skrev at politiet i Risør rykket ut til Tvedestrand fordi Tvedestrand-politiet hadde noe annet å gjøre, og at man også fikk bistand, så vidt jeg husker, fra politiet i Gjerstad. Å samarbeide på tvers av kommunegrenser er en god ting. Andre enkeltheter skal jeg ta med meg når politireformen evalueres. Jeg har tidligere i dag sagt at evaluering betyr å lære på godt, men også på det som man kan lære av for å forbedre det hele.

Torbjørn Andersen (FrP): Jeg takker nok en gang justisministeren for svaret, og jeg er glad for at han vil følge opp og følge nøye med på hva som skjer vedrørende Politireform 2000 videre framover.

Men etter den informasjonen jeg har, er Agder politidistrikt det politidistriktet som har mistet flest ressurser i landet. Det rimer ikke med det statsråden her sier. Jeg vil si at etter en slik svekket stilling er man ikke på noen måte i stand til å gjennomføre hovedintensjonen i Politireform 2000 for Agder. Dette mener jeg er svært betenkelig.

Jeg håper derfor som sagt, og som justisministeren gav uttrykk for, at han vil ha et spesielt årvåkent blikk på politireformens videre forløp, og også på ressurssituasjonen og de spesielle utfordringene man har i Agder politidistrikt i tiden framover. Jeg håper i så fall at det kan gi positive resultater for landsdelen på sikt i denne sammenheng, og ser fram til at statsråden holder det han lover, og at han vil vurdere nøye det som kommer fram i evalueringen i 2004 av Politireform 2000, og ta spesielt hensyn til Agder i så måte.

Statsråd Odd Einar Dørum: Evaluering betyr jo å lære. Men jeg konstaterer jo f.eks. at politiet i Agder – bare for å ta ett eksempel – har bygd opp sin kompetanse når det gjelder det vi kaller kriminalitet i hjemmet, altså vold i hjemmet. På det området har man tatt tak i denne kriminaliteten på en måte som man kan være stolt av, også i forhold til landet for øvrig. En del av politireformen dreier seg om kompetanseoppbygging.

Jeg viser også til det politimesteren i Agder sa i sommer, at man må ta alvorlig den bakenforliggende, organiserte kriminaliteten, som er en ny utfordring i distriktet, og som jeg vet man tar på alvor.

Kriminalitetsbildet endrer seg, og representanten Andersen kan i hvert fall stole på at når jeg mener at noe skal evalueres, betyr det at det er det som skal skje. Da skal vi, for å holde meg til et uttrykk min avdøde svigermor lærte meg, følge prinsippet APB – alt på bordet!