Stortinget - Møte onsdag den 15. oktober 2003 kl. 10

Dato: 15.10.2003

Tilbake til spørjetimen

Spørsmål 7

Presidenten: Dette spørsmålet, fra representanten Dagrun Eriksen til barne- og familieministeren, vil bli tatt opp av representanten Bror Yngve Rahm.

Bror Yngve Rahm (KrF): Jeg vil gjerne stille barne- og familieministeren et spørsmål som har tilknytning til voldsspiralen som utvikler seg i samfunnet på mange områder, både tilfeldig og også i parforhold, og dette er en utvikling som må bekjempes på flere måter:

«Vold må bekjempes via to spor: Offeret må sikres vern ved alternative botilbud, besøksforbud o.l. Voldsutøveren må også hjelpes til å slutte å slå. Det er viktig å forebygge vold. Voldsforebyggende tiltak bør utbygges slik at tilbudet blir landsdekkende. Organisasjonen Alternativ til Vold (ATV) driver et slikt arbeid flere steder i landet. ATV i Telemark har hatt et treårig prosjekt som opphører i desember.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre og utbygge voldsforebyggende arbeid?»

Statsråd Laila Dåvøy: La meg først slå fast at spørsmålet dreier seg om vold i nære relasjoner, ofte i familiene. I all hovedsak står menn bak denne voldsutøvelsen, og ofrene er oftest kvinner og barn. Barn som enten direkte eller indirekte opplever vold, kan få store problemer med å bearbeide og takle slike erfaringer. I tillegg er de særlig sårbare, de kan ikke forlate hjemmet.

Jeg er enig i representanten Eriksens ønske om å forebygge slik vold. Voldsutøvere må sikres behandlingstilbud, og vi må utvikle forebyggende tiltak der menn og unge gutter som sliter med sin aggresjon og sin rolleforståelse, kan møtes før det første slaget kommer. Jeg har i budsjettproposisjonen signalisert behovet for å utvikle landsdekkende tiltak og lagt inn midler til arbeidet mot vold mot barn og familier, både til forebygging og til behandling. I tillegg vil jeg vise til opprettelsen av Nasjonalt Kompetansesenter for vold og traumatisk stress, som flere departementer står bak, der jeg i tillegg til eksisterende midler foreslår 1 mill. kr til kunnskapsutvikling om vold og traumer. Videre vil bl.a. ATVs erfaringer fra Telemark-prosjektet og ATVs arbeid med menn gjennom mange år bli systematisert og gjort tilgjengelig for alle behandlende og kliniske institusjoner.

Krisesentrene, vel 50 i tallet, gir et godt tilbud til voldsutsatte kvinner og deres barn. Vi arbeider nå med å styrke krisesentrene kompetansemessig, både med hensyn til barn som kommer til krisesentrene, og kvinner med minoritetsbakgrunn. Regjeringen arbeider dessuten med en ny handlingsplan mot vold i nære relasjoner, og i desember vil det regjeringsoppnevnte Kvinnevoldsutvalget legge fram sin innstilling. Både handlingsplanen og Kvinnevoldsutvalget vil fremme forslag til hvordan arbeidet med å forhindre menns vold kan legges opp.

I tillegg vil jeg minne om at Stortingets anmodningsvedtak nr. 95 for 2002–2003 har bedt Regjeringen vurdere hvordan det kan utvikles et landsdekkende tilbud til menn som nytter vold i nære relasjoner. Dette arbeidet er vi allerede godt i gang med. Vi har nylig hatt møte med prosjektet ATV-Telemark for å drøfte utfordringene knyttet til mulighetene rundt forlengelse av dette prosjektet. Barne- og familiedepartementet er også i dialog med Helsedepartementet og Justisdepartementet som naturlige samarbeidspartnere i denne saken.

La meg avslutte med å si at det neppe er noe annet område som er så ulikestilt som menns vold mot kvinner og barn i nære relasjoner. Uten at vi løser problemet menns vold mot kvinner, kan vi aldri oppnå et likestilt samfunn. Jeg kan forsikre representanten om at Regjeringen vil arbeide for å sikre at menn som utøver vold, skal få tilbud om hjelp til å takle sin aggresjon og sin voldsbruk. Å minske denne volden er både godt, forebyggende familievern og godt barnevern. Fravær av vold i nære relasjoner er en grunnleggende menneskerett.

Bror Ynge Rahm (KrF): Jeg vil gjerne få lov til å takke statsråden for det jeg oppfatter som et positivt svar. Jeg er veldig glad for at Regjeringen så tydelig signaliserer vilje til å ta dette spørsmålet og dette problemet på alvor, og at man er villig til å gå inn i både årsaker og løsningsorienteringer i forhold til et problem som lenge har vært blant de mer skjulte voldsproblemene vi har, nemlig de nære relasjoner.

Statsrådens svar gir samtidig et tydelig signal om et håndslag til de mange som til daglig møter dette, enten det nå er i krisesentersammenheng eller det er knyttet opp til f.eks. ATV i Telemark, og at de erfaringene som blir gjort, nå nyttiggjøres på en positiv måte, slik at tiltakene kan bli effektive og så omfattende som man faktisk mener er nødvendig å gjøre dem, for å få redusert volden. I denne sammenheng er det nesten bare ofre. Jeg er glad for at Regjeringen ser det som ligger bak, og er villig til også å gripe tak i den som slår og utøver vold. Det vil alle komme til å tjene på.

Statsråd Laila Dåvøy: Regjeringen tar dette meget alvorlig. Det er slik sett veldig positivt å kunne stå her på Stortingets talerstol og si at vi har lagt inn en del midler også i neste års statsbudsjett. Fra Barne- og familiedepartementets side er dette ikke minst knyttet opp mot behandling og tiltak for barn.

ATV-Telemark gjør en strålende jobb. De fikk over en treårsperiode midler fra Barne- og familiedepartementet nettopp til dette prosjektet, med fokusering på barn som er vitne til og som selv opplever vold mot mor fra far eller mannlig samboer av mor. Vi ser på dette prosjektet som et meget viktig forbyggende tiltak, både i barnevernet og i familievernet. Rapporten vi har fått, og tilbakemeldingene vi får fra evalueringene, viser at det nytter, og at det faktisk også kan spare samfunnet for store midler til senere behandling eller fengselsopphold. Jeg skal iallfall gjøre mitt og har tatt et initiativ for å se om vi kan klare å få til en videreføring.

Bror Ynge Rahm (KrF): Jeg har ikke behov for å stille ytterligere spørsmål til statsråden. Jeg føler at hun her har vist stor vilje til å ta dette problemet på alvor. Jeg er også veldig glad for at de erfaringer som er gjort gjennom ATV i Telemark, nå gis anerkjennelse, og at man kan bruke dette til å etablere et mer landsdekkende tilbud ikke bare til voldsofre, men også til dem som utøver vold.

På det grunnlag har jeg ikke behov for ytterligere spørsmål eller kommentarer til statsråden.

Statsråd Laila Dåvøy: Jeg svarer likevel. Jeg vil bare framheve det nye nasjonale kompetansesenteret for vold og traumatisk stress som kommer i virksomhet fra 1. januar neste år. Jeg tror det senteret blir svært viktig. Jeg tror at den kompetansen man har, ikke bare fra ATV, men også fra andre institusjoner som driver med behandling og forebyggende tiltak, blir veldig viktig. Som også representanten påpeker, er det viktig å vite hva vi gjør, og hvordan vi gjør det i forhold til å utvikle ny metodikk på dette området.

Når det gjelder barn, som jeg er særdeles opptatt av, kjenner vi en del metodikk vi kan bruke, men vi må systematisere det på en bedre måte enn det vi har klart til i dag. Det er det som er intensjonen bak de midlene vi har lagt inn i Barne- og familiedepartementets budsjett.

Presidenten: En statsråd som svarer på mer enn Stortinget spør om, lover godt!