Stortinget - Møte onsdag den 15. oktober 2003 kl. 10

Dato: 15.10.2003

Tilbake til spørjetimen

Spørsmål 8

Presidenten: Dette spørsmålet, fra representanten Øystein Hedstrøm til utdannings- og forskningsministeren, vil bli besvart av barne- og familieministeren på vegne av utdannings- og forskningsministeren.

Øystein Hedstrøm (FrP): Jeg har et spørsmål til vår ærede barne- og familieminister, som svarer på vegne av utdannings- og forskningsministeren:

«Meteorologisk institutt planlegger avvikling av værvarslingstjenesten på Rygge flystasjon. Eiere av fritids- og fiskebåter samt ferger som trafikkerer Oslofjorden, mener det er et sterkt behov for at tjenesten videreføres. Værvarsel for hele dagen fra Blindern, med fjordens spesielle værforhold, vil bety redusert sikkerhet.

Mener statsråden en omlegging av værtjenesten vil tilfredsstille båtfolkets krav til sikkerhet?»

Statsråd Laila Dåvøy: Jeg gjør oppmerksom på at jeg svarer på vegne av utdannings- og forskningsministeren.

Representanten Hedstrøm viser i sitt spørsmål til en planlagt avvikling av værvarslingstjenesten på Rygge flystasjon. Dette er en noe upresis beskrivelse av dagens situasjon. De meteorologiske tjenestene skal omorganiseres ved seks flyplasser, inkludert Rygge flystasjon. Dette vil skje fra 1. januar 2004. Meteorologisk institutt har til nå utført flyværtjenesten på oppdrag fra Avinor, tidligere Luftfartsverket. Avinor har nå besluttet å utføre en større del av tjenesten med eget personell.

Flyværtjenesten består av en observasjonstjeneste og en varslingstjeneste. I ny struktur vil observasjonstjenesten på bl.a. Rygge flystasjon bli utført av lokalt personell fra Avinor. I dag er det personell fra Meteorologisk institutt som foretar observasjonene.

Utarbeidelse av varslene for luftfarten skal fortsatt utføres av Meteorologisk institutt. Værvarslingstjenesten for mer enn 40 lufthavner i Norge har allerede lenge vært utført fra Meteorologisk institutts regionkontorer i Oslo, Bergen og Tromsø. For Rygges del vil varslingstjenesten for flyplassen bli overført til Oslo, Blindern. Etter krav fra Avinor vil det for Rygge bli utarbeidet korttidsvarsler hver halve time med gyldighet de påfølgende to timer, bortsett fra en periode på natten når det observeres hver time. I tillegg utarbeider Meteorologisk institutt hver tredje time varsler for de neste ni timene. Varslende personell vil døgnet rundt få overført informasjon til Blindern om værforholdene på Rygge gjennom bilder fra videokameraer, fra automatiske målere av temperatur, fuktighet, vind, skyhøyde og sikt, og gjennom samtaler med Avinors lokale værobservatør. Rygge samt hele Oslofjorden er også godt dekket av værradar. Meteorologisk institutts egen konklusjon er at varslene fortsatt vil ha meget god kvalitet.

De meteorologiske tjenestene for lufthavnene har ivaretakelse av flysikkerhet som formål, og det tas ikke sikte på å dekke spesifikke behov for andre brukere. Men for å imøtekomme småbåtbrukernes behov har Meteorologisk institutt i mange år kringkastet værobservasjoner og varsler uten opphold 24 timer i døgnet gjennom båtradioen, som har sendestasjoner både på Vestfold-siden og på Østfold-siden med dekningsområde Ytre Oslofjord og strekningen sør mot Jomfruland. Sendingene oppdateres fem ganger i døgnet. I løpet av oktober vil disse værmeldingene i tillegg bli formidlet døgnet rundt via NRKs prøvesendinger med digital radio, DAB, som retter seg inn mot fylkene rundt Oslofjorden.

Tjenesten leveres fra Blindern, og den utføres av høyt kvalifisert personell som har tilgang til avansert meteorologisk informasjon, og som gjennom mange år har opparbeidet seg erfaring og kunnskap om spesielle værforhold rundt Oslofjorden.

På bakgrunn av disse opplysningene kan jeg ikke se at båtfolkets interesser blir skadelidende på grunn av den varslede omleggingen av flyværtjenesten.

Øystein Hedstrøm (FrP): Jeg takker statsråden for svaret.

Det har vært betydelige reaksjoner fra båtfolket på de endringene som foreslås på Rygge, og som skal gjelde fra 1. januar 2004. Det er vel først og fremst begrunnet i at tjenesten, slik den er organisert i dag, fungerer meget bra. Det er jo hundretusener av fritidsbåter i Oslofjorden, den mest trafikkerte fjorden i landet særlig i sommerhalvåret, og det er skiftende værforhold. Vi har også jumboferger med 10 000 passasjerer ut og inn fjorden hvert døgn. Det har vært fokusert mye på dette, og særlig når man har en god tjeneste, er man redd for å miste den. Slik som dette er blitt presentert fra statsråden nå, virker det i utgangspunktet betryggende at Meteorologisk institutt skal ha frekvente varslinger. Nå skal man varsle relativt frekvent også om natten, og man skal benytte seg av alle teknologiske hjelpemidler og profesjonelle aktører fra Meteorologisk institutt.

Jeg har allikevel et tilleggsspørsmål: Hvis det skulle vise seg at dette som nå presenteres teoretisk, og som ser ut til å være bra, ikke fungerer i praksis, vil departementet være villig til å revurdere dette og se på saken på nytt igjen?

Statsråd Laila Dåvøy: Jeg har først lyst til å si at vi har ingen grunn til å stille spørsmål ved vurderingen som er gjort i dette tilfellet, og vi tror at omorganiseringen også vil tilfredsstille de behovene som er til stede. Vi vet at værtjenesten vil bli oppdatert en til to ganger i døgnet, og når det gjelder Rygge, har jeg lyst til nok en gang å påpeke at det vil bli utarbeidet korttidsvarsler hver halve time. Også båtradioen vil oppdatere sin tjeneste fem ganger i døgnet og er lett tilgjengelig for alle. Dette burde etter min mening være nok. Når det er sagt, vil det alltid måtte knyttes en del oppfølging til dette, og det er på grunn av flysikkerheten at Avinor, tidligere Luftfartsverket, med Luftfartstilsynet som tilsynsmyndighet har ansvaret for at sikkerhetskravene i dette tilfellet oppfylles. Vi kommer selvfølgelig til å følge med, og jeg skal bringe dette videre til utdanningsministeren, men jeg regner med at hvis dette ikke er tilfredsstillende, vil vi nok høre det.

Øystein Hedstrøm (FrP): Jeg takker statsråden for tilleggssvaret og har kun en kommentar til det.

Det er jo slik i det norske samfunn at mye forandres. Det er viktig at man ikke forandrer for forandringens egen skyld når man her har en tjeneste som beviselig fungerer. Jeg kjenner ikke til at det har vært noen ankepunkter mot den, men allikevel er man villig til å forandre på det som er meget tilfredsstillende. Grunnen er jo ofte at man skal spare penger. Men hvis det viser seg at dette ikke fungerer, og man allikevel skal spare penger på en tjeneste, er det også mulig å vurdere brukerfinansierte tjenester, at den som henvender seg eller bruker tjenesten, helt eller delvis betaler for den, slik at man kan sementere en ordning som beviselig fungerer bra.

Statsråd Laila Dåvøy: Også her tror jeg kanskje at jeg tar en liten kommentar.

Omleggingen er altså et resultat av en teknologisk og faglig utvikling, og værobservatørtjenesten kan utføres av ikke-meteorologisk personell fra Avinor, bl.a. fordi tjenesten i økende grad automatiseres og blir enklere. Moderne værvarsling er forskningsbasert, og kvaliteten ivaretas og økes best i sterke meteorologiske miljø.

Jeg har også lyst til å si at vi ikke kan se at det er behov for en brukerfinansiert tjeneste for Oslofjorden utover værvarslingen over båtradioen og varsler som båteierne allerede i dag kan få over telefon fra Meteorologisk Institutt i Oslo. Vi mener at dette er tilfredsstillende.