Stortinget - Møte onsdag den 15. oktober 2003 kl. 10

Dato: 15.10.2003

Tilbake til spørjetimen

Spørsmål 9

Fra representanten Arne Sortevik til utdannings- og forskningsministeren:

«Kvalitetsreformen av høyere utdanning omfatter også overgang til bokstavkarakterer med fem beståtte trinn, A–E, og F for stryk. Dette er også i tråd med European Credit Transfer System (ECTS) som gjør utveksling og sammenligning lettere. Men en overgang fra tallkarakterer med tiendedeler og 31 ulike beståttkarakterer til fem bokstavkarakterer kan resultere i likebehandling av studenter med svært ulikt resultat.

Hva gjør statsråden for å sikre at innføring av bokstavkarakterer ikke medfører tilfeldig behandling?»

Presidenten: Dette spørsmålet er utsatt.