Stortinget - Møte tirsdag den 25. november 2003 kl. 10

Dato: 25.11.2003

Sak nr. 9

Forslag fra stortingsrepresentant Asmund Kristoffersen på vegne av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet oversendt fra Odelstingets møte 11. november 2003 (jf. Innst. O. nr. 4):
"Stortinget ber Regjeringen sikre at brukerrettighetene er en sentral del av arbeidet med forenkling og harmonisering av den kommunale helse- og sosiallovgivningen."

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 587)

Votering i sak nr. 9

Presidenten: Det voteres over forslag fra stortingsrepresentant Asmund Kristoffersen på vegne av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet oversendt fra Odelstingets møte 11. november 2003:

«Stortinget ber Regjeringen sikre at brukerrettighetene er en sentral del av arbeidet med forenkling og harmonisering av den kommunale helse- og sosiallovgivningen.»

Bent Høie (H) (fra salen): President – en stemmeforklaring!

Presidenten: Bent Høie får ordet til en stemmeforklaring.

Bent Høie (H): Jeg vil anbefale regjeringspartiene å stemme for dette forslaget.

President: Høyre har da signalisert at de vil støtte dette forslaget.

Votering:Forslaget fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet bifaltes med 95 mot 1 stemme.(Voteringsutskrift kl. 14.47.45)