Stortinget - Møte onsdag den 7. januar 2004 kl. 10

Dato: 07.01.2004

Referatsaker

Sak nr. 2

Referat

 • 1.(98)

  Forsyningssikkerheten for strøm mv. (St.meld. nr. 18 (2003-2004))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 2.(99)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Karita Bekkemellem Orheim, Reidar Sandal, Trond Giske og Knut Storberget om lovfestet tilbud om krisesentre (Dokument nr. 8:17 (2003-2004))

  Enst.: Sendes familie-, kultur- og administrasjonskomiteen.

 • 3.(100)

  Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 115/2003 av 26. september 2003 om innlemming i EØS-avtala av direktivet om forsikringsmekling (St.prp. nr. 35 (2003-2004))

  Enst.: Sendes finanskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenrikskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 4.(101)

  Samtykke til å sette i kraft en overenskomst mellom Norge og Hong Kong SAR til unngåelse av dobbeltbeskatning med hensyn til skatter av inntekt og formue fra skipsfart, undertegnet i Hong Kong den 16. oktober 2003 (St.prp. nr. 37 (2003-2004))

 • 5.(102)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Åslaug Haga og Inger S. Enger om generelt fritak fra å betale merverdiavgift for arbeid på fredede bygninger og anlegg i privat eie, eller kompensasjonsordninger med tilsvarende effekt (Dokument nr. 8:16 (2003-2004))

  Enst.: Nr. 4 og 5 sendes finanskomiteen.

 • 6.(103)

  Billighetserstatninger av statskassen (St.meld. nr. 20 (2003-2004))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 7.(104)

  Et velfungerende arbeidsmarked (St.meld. nr. 19 (2003-2004))

  Enst.: Sendes kommunalkomiteen.

 • 8.(105)

  Gjennomføring av råfiskloven og fiskeeksportloven i 2001 og 2002 (St.meld. nr. 17 (2003-2004))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

 • 9.(106)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Olav Gunnar Ballo og Sigbjørn Molvik om sosial- og helsefaglig bemanning i sprøyterom (Dokument nr. 8:18 (2003-2004))

 • 10.(107)

  Forslag fra stortingsrepresentantane Magnhild Meltveit Kleppa, Ola D. Gløtvold og Rune J. Skjælaaen om høve til arbeidsinntekt for uføretrygda (Dokument nr. 8:19 (2003-2004))

  Enst.: Nr. 9 og 10 sendes sosialkomiteen.

 • 11.(108)

  Samtykke til godkjenning av Nordisk konvensjon om trygd av 18. august 2003 (St.prp. nr. 36 (2003-2004))

  Enst.: Sendes utenrikskomiteen.