Stortinget - Møte mandag den 7. juni 2004 kl. 12

Dato: 07.06.2004
President: Jørgen Kosmo

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1

  Valg av medlem til Lagtinget

 • Sak nr. 2

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen angående forslag fra Øystein Djupedal og Rolf Reikvam om endringer i Grunnloven 1, 3, 12-14, 16-22, 25-31, 62, 67-69, 74-81, 86 og 112, om opphevelse av Grunnloven 4-9, 11, 23, 24, 32, 34-37, 39-41, 43-48, om ny 113 og om endring av Grunnlovens overskrift. (Innføring av republikansk statsform) ((Innst. S. nr. 209 (2003-2004), jf. Dokument nr. 12:1 (1999-2000)))

 • Sak nr. 3

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen angående forslag fra Thomas Chr. Wyller, vedtatt til fremsettelse av Anne Enger Lahnstein og John Dale, om endring av Grunnloven 93. (Rådgivende folkeavstemning) og forslag fra Erna Solberg om endring av Grunnloven 93 (Norsk tilslutning til Den europeiske union) ((Innst. S. nr. 190 (2003-2004), jf. Dokument nr. 12:13 (1999-2000) og Dokument nr. 12:14 (1999-2000)))

 • Sak nr. 4

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om forslag fra Carl I. Hagen om ny 110 d i Grunnloven. (Avkastningen av Folketrygdfondet og Petroleumsfondet og bruk av fondets midler) ((Innst. S. nr. 206 (2003-2004), jf. Dokument nr. 12:20 (1999-2000)))

 • Sak nr. 5

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om forslag fra Carl I. Hagen om ny 110 e i Grunnloven. (Grunnlovssikre opparbeidede trygde- og pensjonsrettigheter) ((Innst. S. nr. 207 (2003-2004), jf. Dokument nr. 12:21 (1999-2000)))

 • Sak nr. 6

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av effektiviteten av norsk bistand til Mosambik ((Innst. S. nr. 214 (2003-2004), jf. Dokument nr. 3:6 (2003-2004)))

 • Sak nr. 7

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av toll- og avgiftsetatens virksomhetskontroll ((Innst. S. nr. 215 (2003-2004), jf. Dokument nr. 3:7 (2003-2004)))

 • Sak nr. 8

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av kjøp og bruk av konsulenttjenester i staten ((Innst. S. nr. 216 (2003-2004), jf. Dokument nr. 3:8 (2003-2004)))

 • Sak nr. 9

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om årsmelding for 2003 fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) ((Innst. S. nr. 217 (2003-2004), jf. Dokument nr. 16 (2003-2004)))

 • Sak nr. 10

  Interpellasjon fra representanten Beate Heieren Hundhammer til sosialministeren:
  "På stadig flere områder får vi økt valgfrihet og større brukermedvirkning. Regjeringen har også som uttalt mål å gi innbyggerne større valgfrihet og brukermedvirkning på de tjenester det offentlige har ansvaret for. Innen omsorg og tjenestetilbud til eldre og pleietrengende har det hittil vært liten tradisjon for dette. Dette er tjenester hvor brukeren er ekspert på egen situasjon og er avhengig av et nært og tillitsfullt forhold til tjenesteutøveren.
  Hvordan vil statsråden sikre økt valgfrihet og større brukermedvirkning innenfor tjenester som tilbys eldre og pleietrengende?"

 • Sak nr. 11

  Interpellasjon fra representanten Bendiks H. Arnesen til landbruksministeren:
  "Norsk landbruk er under sterkt press på grunn av internasjonal påvirkning. Resultatene av de pågående WTO-forhandlingene vil komme til å påvirke norsk landbruk sterkt. Situasjonen for landbruket påvirker også distriktene og næringsmiddelindustrien over hele landet i meget stor grad. Stortinget har et uttalt mål om å opprettholde et aktivt landbruk over hele landet.
  Hva gjør Regjeringen for å innrette de statlige virkemidlene i landbruket på en slik måte at landbruket, matproduksjonen, kulturlandskapet og levende bygder kan opprettholdes, og samtidig være i tråd med nye internasjonale avtaler og krav?"

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 21.25.