Stortinget - Møte onsdag den 12. januar 2005 kl. 10

Dato: 12.01.2005

Tilbake til spørjetimen

Spørsmål 13

Thore A. Nistad (FrP) [11:10:18]: Jeg vil få lov til å stille følgende spørsmål til samferdselsministeren:

Økningen i statlige gebyrer har blitt en økende inntektskilde for staten, stikk imot hva hensikten var opprinnelig. I dag er gebyret for teoretisk førerprøve og utstedelse av førerkort høyere enn selvkost. Stortinget vedtok nylig en effektivisering av trafikkstasjonene, noe som skulle tilsi at selvkost går ned for tjenester på trafikkstasjonene.

Vil statsråden gjennomgå gebyrene innenfor samferdsel og medvirke til at selvkostprinsippet blir fulgt opp?

Statsråd Torild Skogsholm [11:10:51]: De gebyrene representanten Nistad nevner i sitt spørsmål, inntektsføres på Statens vegvesens inntektskapittel i statsbudsjettet, kapittel 4320 Statens vegvesen, post 02 Diverse gebyrer. Denne posten omfatter i hovedsak gebyrer i forbindelse med utstedelse av førerkort, førerprøver, påskiltinger, myndighetskontroller og kjøretøykontroller, og gebyrstørrelsen fastsettes i utgangspunktet etter selvkostprinsippet.

I forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett 2004 ble inntektskravet for post 02 Diverse gebyrer økt med 47,7 mill. kr - fra 294,3 mill. kr til 342 mill. kr.

For å finne dekning for en økning av denne størrelse var det nødvendig å øke gebyrene vesentlig. Som det også framgår av svar på spørsmål nr. 9 fra Fremskrittspartiets stortingsgruppe i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, ligger prisen for teoretisk førerprøve og utstedelse av førerkort over selvkost, mens det for de andre tjenestene som budsjetteres over posten, antas at gebyrene enten er lavere eller på nivå med kostnadene.

Som representanten Nistad påpeker, er Statens vegvesen inne i en omstillings- og effektiviseringsprosess. Blant annet gjelder dette en omlegging av trafikkstasjonsstrukturen, og dette kan føre til endrede kostnader ved å produsere de tjenestene som er gebyrbelagte. Det riktige kostnadsnivået vil først kunne vurderes når resultatet av denne pågående prosessen er nærmere avklart. I denne forbindelse har jeg bedt Vegdirektoratet om å gå igjennom gjeldende gebyrer på nytt ut fra selvkostprinsippet. I tråd med omtale i Samferdselsdepartementets budsjettproposisjon for 2005 vil jeg komme tilbake med en grundigere gjennomgang av gebyrnivået i forbindelse med budsjettet for 2006.

Thore A. Nistad (FrP) [11:13:13]: Jeg takker statsråden for svaret, og jeg er veldig godt fornøyd med det. Det er gledelig at statsråden har bedt Vegdirektoratet om å gå igjennom dette, og at det er selvkostprinsippet som skal legges til grunn. Det er jeg meget fornøyd med.

Men var det da nødvendig å øke en del av disse gebyrene i 2004? Hvorfor ble noen av disse gebyrene økt, når man allerede forutså at det ville komme en effektivisering, og det har pågått en effektivisering? Var det nødvendig å ta denne oppjusteringen, når man senere muligens skal justere ned igjen?

Statsråd Torild Skogsholm [11:13:53]: Ja, vi fant det nødvendig å gjøre dette, og det ble Stortinget gjort kjent med i forbindelse med budsjettprosessen. Det regner jeg med at også Fremskrittspartiet ble gjort kjent med. Vi ønsker å ta en gjennomgang av den type gebyr som skal være kostnadsorientert. Det er selvfølgelig et poeng når prinsippet ligger der, at vi følger det opp.

Thore A. Nistad (FrP) [11:14:25]: Jeg er strålende godt fornøyd. Jeg har bare en liten presisering.

Du har sagt at du vil gå inn for selvkostprinsippet. Er det da så at du vil gjøre det når det gjelder alle gebyrer innenfor samferdsel, eller gjelder det bare dem som jeg har spurt om nå? Vil du gå videre slik at du ser på alt innenfor samferdsel når det gjelder gebyrer?

Presidenten: Presidenten må få lov til å minne om at tale skal gå via presidenten og ikke som direkte tiltale.

Statsråd Torild Skogsholm [11:14:56]: Nå aner det meg at her ligger det et spørsmål om absolutt alt av avgifter og gebyrer, og det er et meget sammensatt spørsmål. Det er ikke alle avgifter som er ment å skulle være kostnadsorientert. Derfor vil de bli behandlet på samme måte som i dag. Men de gebyrer som skal være kostnadsorienterte, kommer vi tilbake til.