Stortinget - Møte onsdag den 12. januar 2005 kl. 10

Dato: 12.01.2005

Tilbake til spørjetimen

Spørsmål 14

Per Roar Bredvold (FrP) [11:15:31]: Jeg ønsker å stille forsvarsministeren følgende spørsmål:

Det er fra enkelte skytterlag etc. blitt ytret ønske om å få overta mer av den ammunisjon som Forsvaret av flere årsaker ikke har bruk for lenger. Dette kan være ammunisjon gått ut på dato eller som det ikke er behov for lenger.

Hvordan foregår denne praksisen i dag, og er det mulig at skytterlag eller andre kan overta mer av denne ammunisjonen?

Statsråd Kristin Krohn Devold [11:16:01]: Forsvaret anskaffer håndvåpenammunisjon med henblikk på at de beholdninger Forsvaret til enhver tid disponerer, skal forbrukes innenfor fastlagt levetid.

Håndvåpenammunisjon som går ut på dato i henhold til produsentens merking, er ammunisjon som av tekniske årsaker ikke skal anvendes. På bakgrunn av sikkerhetsmessige forhold er det derfor verken ønskelig eller mulig for skytterlag eller andre å overta eller å disponere noe av denne ammunisjonen. Ammunisjon som er gått ut på dato , avhendes og destrueres på forsvarlig måte i henhold til Forsvarets bestemmelser.

Spørsmålet har vært forelagt Forsvarets logistikkorganisasjon, FLO, som i et brev av 7. januar 2005 opplyser at Forsvaret på det nåværende tidspunkt ikke har overskudd av håndvåpenammunisjon. På denne bakgrunn finnes det dermed ingen håndvåpenammunisjon som skytterlagene eventuelt kunne ha overtatt.

Jeg ønsker imidlertid å vise til at det eksisterer ordninger for tildeling og salg av håndvåpenammunisjon til personell i Forsvaret. Dette reguleres årlig i Forsvarets ammunisjonsplan del 02 - Spesielle bestemmelser som omhandler all disponering av ammunisjon i Forsvaret.

Her framgår det at tildeling av inntil 500 skudd kan foretas til yrkes-, kontrakts-, plikttjenestebefal, vervede, kadetter, befalsskoleelever og fast tilsatt personell i Forsvaret som er aktive skyttere, og som har deltatt i minimum fem militære/sivile stevner eller konkurranser pr. år. Videre kan fast ansatt personell i Forsvaret etter søknad få kjøpe inntil 1000 skudd pr. år. For begge disse ordningene er det stilt meget strenge krav til søknader fra den enkelte og nødvendig attestasjon fra den ansattes avdeling.

Videresalg eller overdragelse av tildelt håndvåpenammunisjon er strengt forbudt og kan medføre tap av rett til uttak og/eller disiplinære forføyninger.

Hovedsvaret er dermed at man ikke anser at Forsvaret har overskuddsammunisjon for videresalg. Og enda viktigere: Ammunisjon som er merket av leverandøren som utgått på dato , anser vi det ville være helt klare sikkerhetsmessige forhold knyttet til bruken av. Forsvaret kan ikke påta seg ansvar for en slik bruk. Den ammunisjonen destrueres derfor.

Per Roar Bredvold (FrP) [11:18:33]: Jeg takker statsråden for en god og klargjørende orientering, som gir svar på de spørsmålene enkelte skytterlag, enkelte medlemmer og andre har stilt meg om dette. Jeg synes selvfølgelig det er bra at det ikke blir gitt bort/solgt ammunisjon som har gått ut på dato , og at den blir avhendet og destruert på en forsvarlig måte i henhold til Forsvarets bestemmelser. Det er, som sagt, bra.

Mitt spørsmål går da videre på annen ammunisjon som Forsvaret av en eller annen grunn ikke har bruk for. Her svarer statsråden at denne type ammunisjon ikke forefinnes pr. dato. Det tar jeg til orientering. Dette er også greit.

Men spørsmålet blir da videre: Hvis det i framtiden av en eller annen årsak, f.eks. i forbindelse med omorganisering i Forsvaret, er ammunisjon som ikke har gått ut på dato , som er fullt brukbar, og som ikke er farlig eller skummel, er det da mulig at statsråden kan vurdere om denne type ammunisjon kan bli tildelt eller solgt til skytterlag, medlemmer eller dem som står på listen over dem som i dag får ammunisjon.

Statsråd Kristin Krohn Devold [11:19:42]: Det er selvsagt vanskelig å svare fullgodt på et hypotetisk spørsmål.

Det viktigste for Forsvaret er jo å prøve ikke å kjøpe inn mer ammunisjon enn det man trenger selv, rett og slett for ikke å binde kapital unødig. Men vi vet jo alle at i en organisasjon med omorganisering kan det være at man på grunn av at man skifter våpentyper eller av andre grunner får overflødig materiell. Hva som i så fall skal skje, vil måtte avgjøres av Forsvaret selv gjennom dets regler for tildeling av overflødig ammunisjon. I dag er praksis slik at da prioriterer man i så fall tildeling av skudd til aktive skyttere etter veldig strenge kriterier, tildeling til befal og vervede som driver organisert skyting, og salg for øvrig til fast ansatt personell. Jeg går ut fra at det vil være den samme prioriteringen hvis man i framtiden skulle komme opp i en slik situasjon som spørreren beskriver.

Per Roar Bredvold (FrP) [11:20:50]: Jeg tror statsråden og jeg er enige om hvordan dette skal håndteres også i framtiden. Vi er helt sikkert også enige om at det å trene i skyting er viktig for å kunne opprettholde de skyteferdigheter som befal og soldater har, og jeg tenker da spesielt på heimevernssoldater og befal. Jeg tror at dette fungerer tilfredsstillende med de regler og den praksis som er i dag, men det har altså vært noen spørsmål om ammunisjon som Forsvaret av en eller annen årsak ikke har bruk for, eller som er gått ut på dato . Det var derfor jeg stilte spørsmålet, slik at vi kan utnytte de ressurser som Forsvaret har, på en best mulig måte for alle.

Statsråd Kristin Krohn Devold [11:21:32]: Her høres det ut som det er bred enighet, og jeg ser derfor ingen grunn til å gi et mer utfyllende svar.

Presidenten: Vi går nå tilbake til spørsmål 2.