Stortinget - Møte onsdag den 12. januar 2005 kl. 10

Dato: 12.01.2005

Tilbake til spørjetimen

Spørsmål 2

Presidenten: Dette spørsmålet, fra Steinar Bastesen til statsministeren, vil bli besvart av miljøvernministeren.

Steinar Bastesen (Kp) [11:22:10]: Jeg har et spørsmål til statsministeren som vil bli besvart av miljøvernministeren. Jeg må bekjenne at i første parentes har jeg rotet litt med navnene. Der står det ProMare. Det skulle ha vært MAREANO. Men ut fra spørsmålet går det vel fram hva det dreier seg om. Så jeg tror ikke det har skapt så veldig stor forvirring hos statsråden:

Statens sjøkartverk har utarbeidet et prosjekt for kartlegging av havbunnen (ProMare). Dette prosjektet var ferdig for flere år siden, men pga. uenigheter mellom flere involverte departement er prosjektet ennå ikke igangsatt.

Vil statsministeren, som ansvarlig for samordningen mellom departementene, ta initiativ til at man får en avklaring av finansiering og gjennomføring av dette viktige kartleggingsprosjektet, slik at dette kan iverksettes?

Presidenten: Hvilken grad av forvirring som er til stede hos statsråden, vil formodentlig avklares gjennom svaret.

Statsråd Knut Arild Hareide [11:23:20]: Som representanten Steinar Bastesen seier, er det kartleggings- og forskingsprogrammet MAREANO det her er sikta til. Dette er eit forslag til felles satsing frå Havforskingsinstituttet, Norges geologiske undersøkelse og Statens kartverk Sjø. Programforslaget er sett saman av tre delar: kartlegging av sjøbotnen, marin økosystemretta forsking og internettpresentasjon av tilgjengeleg informasjon. Regjeringa er godt kjend med MAREANO-programmet, og det har vore grundig vurdert av dei relevante departementa.

Me har for dårleg kunnskap om sjøbotnen i våre havområde, og gjennomføring av MAREANO vil vera eit svært viktig bidrag for å styrkja denne kunnskapen. MAREANO vil g styrkja kunnskapen om våre marine økosystem og ressursane knytte til havbotnen og betra grunnlaget for både bevaring og berekraftig utnytting av areala og ressursane i Noreg sine havområde. MAREANO er såleis relevant for fleire departement, bl.a. Fiskeri- og kystdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Olje- og energidepartementet i tillegg til Miljøverndepartementet.

Kartleggings- og forskingsdelen av MAREANO er, som representanten er inne på, avhengig av ei brei satsing frå fleire departement, og eg kan forsikra representanten Bastesen om at MAREANO vil bli vurdert i samanheng med Regjeringa sine budsjettprosessar framover.

Steinar Bastesen (Kp) [11:24:57]: Jeg takker statsråden for svaret.

Jeg er glad for at dette vil bli vurdert i framtidige budsjettprosesser. Men iverksettelsen spør jeg jo etter. Det skulle ha vært iverksatt allerede. Når andre nasjoner driver kartlegging av norsk havbunn, er det såpass alvorlig at vi selv burde ha kommet i gang med å gjøre det arbeidet.

Spørsmålet er da igjen: Når kan vi forvente at et slikt prosjekt blir igangsatt?

Statsråd Knut Arild Hareide [11:25:42]: Eg er einig med representanten Bastesen i at me i dag har for dårleg kunnskap om sjøbotnen i våre havområde, og at gjennomføring av MAREANO ville vera eit svært viktig bidrag for å komma lenger i den informasjonsinnhentinga som vi treng.

Så vil eg g seia at det ikkje er noka intern ueinigheit om den faglege delen, men at det har vore ei prioriteringssak så langt. Det er dermed den finansielle problemstillinga som har vore Regjeringa si utfordring i denne saka.

Eg kan ikkje seia meir enn at dette er eit område som me synest er viktig, og som me sjølvsagt blir nøydde til å vurdera i budsjettprosessen. Det vil allereie bli vurdert i budsjettet for 2006, utan at eg kan gi nokon lovnad for når det vil skje.

Steinar Bastesen (Kp) [11:26:34]: Jeg takker for svaret, og jeg ber statsråden om å ta det med i budsjettet for neste år. Det er snakk om 200-300 mill. kr. Jeg vet tallet ganske sikkert. Det blir ikke over 300 mill. kr, og det burde Regjeringen kunne finne plass til på budsjettet for neste år.

Kan statsråden forsikre om at det også blir vurdert neste år?

Statsråd Knut Arild Hareide [11:27:04]: Ja, eg kan forsikra representanten Bastesen om at det vil bli vurdert. Eg kan g bekrefta den størrelsesordenen som representanten Bastesen her nemner. Det er jo eit betydelig beløp når ein har summar opp mot 200-300 mill. kr innanfor dette området. Men Regjeringa synest saka er viktig, og me vil vurdera dette allereie i budsjettet for 2006.