Stortinget - Møte onsdag den 12. januar 2005 kl. 10

Dato: 12.01.2005

Tilbake til spørjetimen

Spørsmål 5

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) [10:16:08]: Spørsmålet ber preg av at det er innlevert i førre veke, men eg vil likevel oppretthalda det.

Eg skal då få stilla følgjande spørsmål til landbruks- og matministeren:

Manglande avtalar om veterinær vaktberedskap medfører no uro og uakseptable naudsituasjonar i mange lokalsamfunn.

Kva føretek statsråden seg med bakgrunn i gjeldande lovverk for å sikra tilfredsstillande vaktordningar både akutt og på lengre sikt?

Statsråd Lars Sponheim [10:16:37]: På møte med Den norske veterinærforening 10. januar ble vi enige om et grunnlag for forhandlinger om en avtale om klinisk veterinærvakt for 2005.

I den perioden forhandlingene pågår, og fram til resultat av eventuell uravstemning foreligger, vil veterinærene delta i vaktordning basert på de rammene som gjaldt fram til årsskiftet.

Jeg er glad for at vi har funnet en løsning som gjør at dyr og dyreeiere nå får vanlig service fra veterinærene på døgnbasis. Vi går nå inn i en periode med krevende forhandlinger, men slik jeg vurderer situasjonen, foreligger det en gjensidig vilje til å finne en forhandlingsløsning.

Forhandlingene skal baseres på gjeldende lovverk samt dokumenter fra tidligere forhandlingsprosesser og ta utgangspunkt i Stortingets vedtak om bevilgning til veterinær beredskap for 2005.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) [10:17:24]: Eg takkar for svaret.

Det er bra for mange dyr, dyreeigarar og lokalsamfunn at veterinærane no er tilbake på vakt. Senterpartiet er svært nøgd med at partane no er i dialog om ei løysing.

Eg skal ikkje dvela ved den undringa som er både hjå oss og hjå andre i forhold til at statsråden lét det gå ti dagar før han greip inn, med påfølgjande 24 døde dyr og mykje unødig liding. Eg vil i staden visa til det som vart sagt om vaktberedskapen då næringskomiteen behandla budsjettet. Då føresette fleirtalet i komiteen at statsråden kom tilbake til det i revidert budsjett, mens fleirtalet i salen føresette at det vart gitt ei orientering om ei heilskapleg løysing i kommuneproposisjonen. Eg reknar no med at statsråden ser at det er nødvendig med begge delar, både ei sak i revidert nasjonalbudsjett og ei sak i kommuneproposisjonen.

Statsråd Lars Sponheim [10:18:36]: Nå er det slik at vi er enig med Veterinærforeningen om rammer for disse forhandlingene. De starter nå og vil pågå intensivt de neste 14 dagene, og vi har gitt oss en tidsfrist fram til mandag 24. med å komme fram til en framforhandlet løsning. Nå var tiden inne for å få det til.

Historien om hva som har skjedd helt fram til nå, er ennå ikke kommet ut. Først og fremst har det vært én parts versjon av hva som har skjedd, og kontakten har vært omfattende utover hele høsten, rimeligvis. Dette kunne det vært sagt mye om, men det ønsker jeg ikke å gjøre, for jeg ønsker å skape et best mulig bakgrunnsklima for de forhandlingene som nå skal skje i de neste dagene, og som jeg har et godt håp om skal føre fram til en løsning som vil tjene den veterinære beredskap framover, og innenfor de økonomiske rammer som regjering og storting kan klare å leve med.

Jeg vil også minne om at det fra Senterpartiets side ikke ble foreslått en økning av bevilgningene til veterinær beredskap. Det var det vel bare Fremskrittspartiet som gjorde i budsjettbehandlingen.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) [10:19:40]: Til det siste: Det er heilt klårt at dersom statsråden vil, så kan han, med eit fleirtal bak seg, auka løyvingane i revidert budsjett, altså ut frå merknadene frå Arbeidarpartiet, Senterpartiet og Framstegspartiet. Men så går det g fram av budsjettproposisjonen at det kan sjå ut som om Regjeringa har planar om at kommunane skal overta vaktberedskapen. Då er det veldig viktig at det er eit økonomisk fundament i botnen, og det er g viktig at kommunane blir høyrde og får seia sitt før ei slik avgjerd blir teken.

Kommunane har erfaring når det gjeld endringar f.eks. frå ferdigbehandla til utskrivingsklare pasientar, og når det gjeld skyss av helsepersonell. Pengane er ikkje på plass, kommunane får likevel nye oppgåver. Så eg vil be statsråden kort kommentera kva prosess han ser føre seg der. Eg reknar med at han bekreftar i dag at kommunane skal bli høyrde før han gir ei slik tilråding.

Presidenten: Statsråden vil i hvert fall måtte kommentere kort - for taletiden er 1 minutt.

Statsråd Lars Sponheim [10:20:52]: Det er slik at parallelt med den akutte situasjonen knyttet til 2005 arbeides det med en overføring av ansvaret for vakttjeneste for veterinærene til kommunene fra 2006. Og basert på Sagelvmo-utvalget så er det bred enighet om dette. Veterinærene synes dette er en god løsning, og KS synes det er en god løsning. Derfor er det viktig å få lagt ro rundt den konflikten som har vært nå, nettopp for å skape et godt klima for å finne en god ordning for overgang til kommunene.

Det er ikke for å skyve på et problem, for at staten ikke løser dette godt nok, at man gjør dette, men det er i erkjennelse av at Norge er så ulikt på dette området. Det er en så stor dyretetthet i det fylket som f.eks. representanten Meltveit Kleppa kommer fra, i forhold til andre deler av Norge, at vi må ha en mye større grad av skreddersøm, og slik at vi kan ha veterinærer fordelt over hele landet. Den skreddersømmen kan kommunene gjøre. Det klarer ikke staten og departementet å sitte og gjøre. Det er bakgrunnen for den tankegangen. Og vi må selvsagt sørge for at det er økonomi nok for å få til den skreddersømmen rundt omkring.

Presidenten: Presidenten vil tillate seg å minne om at hvis man ønsker mer omfattende drøftelser av et sakskompleks, er kanskje interpellasjonsinstituttet mer velegnet enn spørretimen.