Stortinget - Møte onsdag den 25. mai 2005 kl. 10

Dato: 25.05.2005

Tilbake til spørjetimen

Spørsmål 3

John I. Alvheim (FrP) [11:20:58]: Mitt spørsmål går til den ærede helse- og omsorgsminister og har følgende ordlyd:

«Ifølge PRISY, Privatsykehusenes fellesorganisasjon, følger ikke de regionale helseforetakene anbudsreglene ved utarbeidelse av anbudsinvitasjoner. En oversikt viser at verken Helse Midt-Norge eller Helse Nord la inn kriterier om kvalitet, og ingen la inn kriterier om epikrisetid. Ventetid fra konsultasjon til behandling var interessant bare for Helse Sør.

Vil statsråden se nærmere på denne praksisen og kreve at anbudsreglementet følges bedre opp?»

Statsråd Ansgar Gabrielsen [11:21:49]: De regionale helseforetakenes ivaretakelse av sitt sørge for-ansvar innebærer kjøp av tjenester fra ulike private tilbydere. Det er selvfølgelig forutsatt at dette skal skje i samsvar med gjeldende regelverk for offentlige anskaffelser. Ved gjentatte anledninger – og senest i avholdte foretaksmøter med regionale helseforetak i januar i år – har departementet understreket viktigheten av at regionale helseforetak praktiserer ryddig og riktig håndtering av ulike private tjenesteytere. Her blir det samtidig presisert og repetert at helseforetakenes aktiviteter skal skje i samsvar med lovkrav og øvrige myndighetskrav. Dette gjelder selvsagt også på innkjøpsområdet.

I forbindelse med konkrete anbudsutlysninger har regionale helseforetak frihetsgrader til å avgjøre hvilke vurderingskriterier som det er mest hensiktsmessig å legge til grunn for kjøp av tjenester fra private tilbydere. Her kan det være forskjellig syn blant ulike aktører på hvilke vurderingskriterier som burde vært lagt til grunn, og hvordan disse skal tillegges vekt. Konkrete kriterier og krav vil kunne avvike i ulike utlysninger.

Jeg forutsetter imidlertid at nødvendige krav til kvalitet og forsvarlighet blir ivaretatt i de avtaler som blir inngått. Når det gjelder mulige kriterier som epikrisetid, vil jeg eksempelvis vise til at Helse Nord ikke la inn dette som spesifikt kriterium i konkurransegrunnlaget ved sitt kjøp av tjenester fra private sykehus i 2004. Epikrisetid var imidlertid et av mange elementer det ble spurt om i forhandlingene med private tilbydere for å vurdere kvaliteten på tjenesten. Leverandør ble valgt på bakgrunn av en helhetsvurdering, hvor kvalitetsaspektet både var et uttrykt kriterium og hadde betydning for valg av tilbyder.

Som jeg tidligere har orientert Stortinget om, har jeg som helse- og omsorgsminister skjerpet inn at foretakenes innkjøp skal skje i samsvar med gjeldende regelverk for offentlige anskaffelser. Som eier av regionale helseforetak vil selvfølgelig departementet fortsatt ha oppmerksomhet på at dette følges opp av helseforetakene.

I tillegg kan jeg si at jeg har hatt møte med den organisasjonen som representanten nevner i sitt spørsmål, nemlig Privatsykehusenes fellesorganisasjon, som også overfor meg har påpekt en del av disse tingene i forkant av de foretaksmøtene jeg hadde i januar. Det har jeg naturlig nok og selvfølgelig tatt opp med foretakene, for å få en så god anbudsprosess som mulig og i tråd med det regelverket som gjelder for offentlige anskaffelser, som jeg for øvrig utferdiget mens jeg var næringsminister.

John I. Alvheim (FrP) [11:24:39]: Jeg takker statsråden for svaret.

For meg er det noe uforståelig at ikke alle de regionale helseforetakene har de samme anbudsreglene når en skal kjøpe tjenester. Jeg kan heller ikke se noen fornuftig forklaring på hvorfor flere foretak utelater kravet om epikrisetid og ikke minst kravet om kvalitet. For meg virker dette nokså uprofesjonelt. Særlig vil jeg understreke viktigheten av at en har faste rutiner for utskriving av epikriser, og at disse skjer innen en kortest mulig tidsfrist av hensyn til etterbehandling av pasienten. Dette har også i høyeste grad med kvalitet på tjenesten å gjøre.

Jeg vil spørre helseministeren: Kan det være mangel på fagkompetanse i helseforetakene som gjør at anbudskravene varierer så sterkt fra foretak til foretak?

Statsråd Ansgar Gabrielsen [11:25:36]: Det har jeg faktisk ikke grunn til å hevde. Jeg tror imidlertid vi må være så ærlige å si at kompetansen når det gjelder å innhente anbud, nok ikke var like stor på dag én etter at reformen ble iverksatt. Det har jo vært saker hvor Riksrevisjonen har påpekt at man ikke har fulgt reglementet, og dette har vært en naturlig del av den internopplæringen man har hatt.

Jeg føler imidlertid etter å ha vært rundt på en del av disse foretakene for nettopp å se på anbudsinnhentelse, at praksisen er veldig forskjellig. Akkurat som om man ikke tror når man skal innhente flere hundre anbud i de fem helseforetakene, at de nødvendigvis vil være utferdiget helt identisk selv om det er det samme lovverket som ligger til grunn, vil det være sånn at hvis Stortingets 165 skulle be om pris på bil, vil spesifikasjonene variere, selv om det i realiteten er samme kvaliteten man er ute etter. Og så er det kontraktsforhandlinger, og da kommer slike tilleggsspørsmål. Epikrisetid vil være én indikator på kvaliteten i et tilbud, selvfølgelig.

John I. Alvheim (FrP) [11:26:45]: Jeg takker igjen for svaret.

Kvalitetskriterier kan være vanskelig å dokumentere, men ett slikt kriterium er pasienttilfredshet, noe som i langt større grad enn hittil bør brukes i forbindelse med anbudsbedømmelse. Det er pasienten og ikke minst pasientens pårørende som til enhver tid skulle ha best kjennskap til hvordan han eller hun er fornøyd med behandlingen i et sykehus eller i en klinikk når en ser på totalen og ikke minst på informasjonen og kommunikasjonen mellom pasient, lege og pårørende.

Helseministeren har for så vidt delvis svart på mitt spørsmål, som gikk på om helseministeren vil ta initiativ til å få noe mer ensrettede regler for anbudsinnbydelse så langt dette er praktisk mulig, men han kan gjerne gjenta svaret.

Presidenten: Ønsker statsråden det?

Statsråd Ansgar Gabrielsen [11:27:46]: Ja, president. Men jeg tror ikke jeg har mulighet til å greie å gjenta det, i hvert fall ikke ordrett, for det var en nyanse i forhold til å ta initiativ på det som går på anbudsinnbydelse.

Jeg hadde veldig sterkt fokus på akkurat det som går på anbudsinnbydelse. Jeg er opptatt av to ting. Det ene er at en skal følge det reglementet som tross alt er bestemt. Og det andre er at det skal være likhet når man innhenter anbud, slik at de forskjellige, mulige leverandørene skal kunne forholde seg til én ting. Jeg erkjenner at de innledende anbudsspesifikasjonene var for løse, og det ble derfor for vanskelig og tilfeldig hvilke valg som ble gjort. I dialog bl.a. med PRISY tror jeg vi har kommet frem til et bedre grunnlag for innhenting av anbud.

Pasienttilfredshet vil alltid være et viktig kriterium. Heldigvis bor vi i et land hvor pasienttilfredsheten er meget stor. Det gjelder både i de offentlige og i de private sykehus. Den tilfredsheten tror jeg ytterligere vil kunne forsterkes ved at man har fokus nettopp på det representanten Alvheim her tar opp.