Stortinget - Møte mandag den 18. desember 2006 kl. 10

Dato: 18.12.2006

Referatsaker

Referat

 • 1.(97)

  Vern av villaksen og ferdigstilling av nasjonale laksevassdrag og laksefjorder (St.prp. nr. 32 (2006-2007))

 • 2.(98)

  Sammen for et giftfritt miljø – forutsetninger for en tryggere fremtid (St.meld. nr. 14 (2006-2007))

  Enst.: Nr. 1 og 2 sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 3.(99)

  Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 127/2006 av 22. september 2006 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2005/56/EF om grensekryssende fusjoner av selskaper med begrenset ansvar (St.prp. nr. 34 (2006-2007))

  Enst.: Sendes justiskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenrikskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 4.(100)

  ... og ingen sto igjen. Tidlig innsats for livslang læring (St.meld. nr. 16 (2006-2007))

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 5.(101)

  Tromsøpakke 2 – utviding av ordninga med innkrevjing av lokalt finansieringstilskott på omsetnad av drivstoff i Tromsø (St.prp. nr. 33 (2006-2007))

 • 6.(102)

  Verksemda i Avinor 2006-2008 (St.meld. nr. 15 (2006-2007))

 • 7.(103)

  Eit informasjonssamfunn for alle (St.meld. nr. 17 (2006-2007))

 • 8.(104)

  Virksomheten til NSB AS for perioden 2007-2009 (St.meld. nr. 18 (2006-2007))

  Enst.: Nr. 5–8 sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet i henhold til forretningsordenens § 37 a før møtet heves? – Møtet er hevet.