Stortinget - Møte tirsdag den 8. mai 2007 kl. 10

Dato: 08.05.2007

Voteringer

Etter at det var ringt til votering, uttalte

Votering i sak nr. 1

Presidenten: Under debatten har Lodve Solholm satt frem et forslag på vegne av Fremskrittspartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber Regjeringen foreta en ny gjennomgang av de regionale helseforetakenes situasjon når det gjelder økonomi og styring, herunder forholdet til balansekrav og åpningsbalanse, og legge frem egen sak for Stortinget snarest mulig og senest ved utgangen av 2007.»

Votering:Forslaget fra Fremskrittspartiet ble med 76 mot 22 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 20.43.52)Komiteen hadde innstilt:

Dokument nr. 1 (2006-2007) – om Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettterminen 2005 – vedlegges protokollen.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Votering i sak nr. 2

Komiteen hadde innstilt:

Dokument nr. 3:3 (2006-2007) – Riksrevisjonens undersøkelse om brukerretting av offentlige tjenester – vedlegges protokollen.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Votering i sak nr. 3

Komiteen hadde innstilt:

Dokument nr. 3:4 (2006-2007) – Riksrevisjonens undersøkelse av fastsettelse av særavgifter i toll- og avgiftsetaten – vedlegges protokollen.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Presidenten: Det foreligger ikke noe voteringstema i sakene nr. 4–6.

Votering i sak nr. 7

Komiteen hadde innstilt:

Stortinget samtykker i at Norge deltar i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av EUs rammeprogram for konkurranseevne og innovasjon (2007-2013).

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Votering i sak nr. 8

Presidenten: Under debatten er det satt frem tre forslag. Det er

  • forslag nr. 1, fra Kåre Fostervold på vegne av Fremskrittspartiet

  • forslagene nr. 2 og 3, fra Gunnar Gundersen på vegne av Høyre

Det voteres først over forslag nr. 1, fra Fremskrittspartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om å oppheve lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven).»

Votering:Forslaget fra Fremskrittspartiet ble med 78 mot 20 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 20.45.26)

Presidenten: Forslag nr. 2, fra Høyre, lyder:

«Stortinget ber Regjeringen om å fremme lovendringsforslag om å fjerne boplikten og prisreguleringen av landbrukseiendom.»

Forslag nr. 3, fra Høyre, lyder:

«Stortinget ber Regjeringen gjennomføre forskning på virkningen av boplikt og prisregulering på landbrukseiendom, både i forhold til målsettingene for tiltaket og i forhold til de konsekvenser regelverket har for den enkelte.»

Det vil bli votert alternativt mellom disse forslagene og innstillingen fra komiteen.

Presidenten antar at Fremskrittspartiet nå ønsker å støtte forslagene fra Høyre subsidiært.

Komiteen hadde innstilt:

Dokument nr. 8:40 (2006-2007) – representantforslag fra stortingsrepresentantene Torbjørn Hansen, Gunnar Gundersen, Peter Skovholt Gitmark, Ivar Kristiansen og Bent Høie om å fjerne boplikten og prisreguleringen av landbrukseiendom – vedlegges protokollen.

Votering:Ved alternativ votering mellom komiteens innstilling og forslagene fra Høyre ble innstillingen bifalt med 65 mot 33 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 20.46.15)

Presidenten: Det foreligger ikke noe voteringstema i sakene nr. 9 og 10.

Voteringa i ei sak finst i slutten av referatet for kvar enkelt sak.