Stortinget - Møte tirsdag den 22. april 2008 kl. 10

Dato: 22.04.2008

Referatsaker

Sak nr. 6 [14:21:07]

Referat

 • 1.(200)

  Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 25/2008 av 14. mars 2008 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og restriksjoner av kjemikalier (REACH) og etablering av et europeisk kjemikaliebyrå (ECHA), samt direktiv 2006/121/EF om regelverk for kjemikalier (St.prp. nr. 49 (2007-2008))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenrikskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 2.(201)

  Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av Fellesskapets statistikkprogram for 2008-2012 (St.prp. nr. 50 (2007-2008))

  Enst.: Sendes finanskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenrikskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 3.(202)

  Kredittmeldinga 2007 (St.meld. nr. 19 (2007-2008))

 • 4.(203)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Elisabeth Røbekk Nørve og Leif Helge Kongshaug om at skipstunneler likebehandles med annen infrastrukturbygging i merverdiavgiftslovgivningen (Dokument nr. 8:93 (2007-2008))

  Enst.: Nr. 3 og 4 sendes finanskomiteen.

 • 5.(204)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Erna Solberg, Elisabeth Aspaker, Linda Cathrine Hofstad Helleland og André Oktay Dahl om en politistudie for å kunne definere og bygge en større politistyrke i kampen mot kriminalitet i nærmiljøet, på nasjonalt plan og på tvers av landegrenser (Dokument nr. 8:92 (2007-2008))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 6.(205)

  Staten og Den norske kirke (St.meld. nr. 17 (2007-2008))

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 7.(206)

  Pensjonar frå statskassa (St.prp. nr. 52 (2007-2008))

 • 8.(207)

  Endringar i statsbudsjettet 2008 - Nytt operahus (St.prp. nr. 53 (2007-2008))

 • 9.(208)

  Arbeidsinnvandring (St.meld. nr. 18 (2007-2008))

  Enst.: Nr. 7-9 sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 10.(209)

  Samtykke til norsk innmelding i FNs turistorganisasjon, United Nations World Tourism Organization (UNWTO) (St.prp. nr. 51 (2007-2008))

  Enst.: Sendes næringskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenrikskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

Presidenten: Dermed er sakens kart ferdigbehandlet. Ønsker noen ordet før møtet heves? - Møtet er hevet.