Stortinget - Møte tirsdag den 14. oktober 2008 kl. 10

Dato: 14.10.2008

Dokument: (Innst. S. nr. 2 (2008–2009))

Sak nr. 2 [10:06:12]

Innstilling fra valgkomiteen om suppleringsvalg til Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 181)

Votering i sak nr. 2

Komiteen hadde innstilt:

Stortingsrepresentant Alf Ivar Samuelsen velges som varamedlem til Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling for resten av stortingsperioden 2005–2009.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.