Stortinget - Møte torsdag den 13. november 2008 kl. 10

Dato: 13.11.2008

Voteringer

Etter at det var ringt til votering, uttalte

Presidenten: Stortinget går nå til votering.

I sak nr. 1 foreligger det ikke noe voteringstema.

Voteringa i ei sak finst i slutten av referatet for kvar enkelt sak.