Stortinget - Møte fredag den 14. november 2008 kl. 10

Dato: 14.11.2008

Voteringer

Etter at det var ringt til votering, uttalte

Presidenten: Stortinget går da til votering.

Voteringa i ei sak finst i slutten av referatet for kvar enkelt sak.