Stortinget - Møte tirsdag den 9. desember 2008 kl. 10

Dato: 09.12.2008

Dokument: (Innst. S. nr. 88 (2008–2009), jf. St.prp. nr. 8 (2008–2009))

Sak nr. 6 [20:35:48]

Innstilling fra utenrikskomiteen om samtykke til at Norge deltar i den niende kapitalpåfyllingen i Det asiatiske utviklingsfondet, AsDF

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering sjå side 1249)

Votering i sak nr. 6

Komiteen hadde innstilt:

Stortinget samtykker i at Norge deltar i den niende kapitalpåfyllingen i Det asiatiske utviklingsfondet, AsDF, med NOK 239 658 737 i perioden 2009–2012.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.